Strona główna > Nauka > Zespół twórców laboratorium HMS/BMS


 Zespół twórców laboratorium HMS/BMS

LABORATORIUM HMS/BMS

PRACOWNIA INTEGRACJI SYSTEMÓW AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI

 

ZESPÓŁ TWÓRCÓW LABORATORIUM HMS/BMS


dr inż. Marek Pawłowski

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski,

Kierownik zespołu

mgr inż. Adrian Sienicki

W roku 2008 dr hab. inż. Piotr Borkowski zainicjował budowę laboratorium systemów zarządzania budynkiem (BMS) w Katedrze Aparatów Elektrycznych. Rozpoczęły się prace nad opracowaniem koncepcji laboratorium, która została zrealizowana w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych” realizowanego na Politechnice Łódzkiej.

Pół roku później, w styczniu 2009 r., została oddana do użytku pierwsza część laboratorium przeznaczona do realizacji szkoleń w ramach ww. projektu. Prowadzone zajęcia odniosły ponadprzeciętny sukces, przyciągając chętnych z całej Polski. Mimo zwiększenia liczby beneficjentów o blisko 30 % początkowych założeń projektowych, organizatorzy byli zmuszeni informować o braku wolnych miejsc. W latach 2009 – 2011 zostało przeszkolonych ponad 1000 osób!

Podstawowym założeniem pomysłodawców laboratorium było przygotowanie stanowisk dydaktycznych z zakresu integracji systemów zarządzania budynkiem, które będą znajdowały się w pomieszczeniu wyposażonym w taki system. Taki punkt wyjścia stworzył możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w najbardziej oczekiwany przez słuchaczy sposób, tj. praktyki na rzeczywistym obiekcie. Dziś laboratorium może się pochwalić pełną integracją systemów HVAC, oświetlenia i bezpieczeństwa. W systemach alarmowych: przeciwwłamaniowym oraz przeciwpożarowym funkcje ochrony podstawowej zostały rozwinięte o możliwość zdalnej komunikacji poprzez interfejsy www oraz GSM. Również systemy oświetlenia zostały zintegrowane i są aktualnie sterowane przy uwzględnieniu kryterium minimalizacji zużycia energii i utrzymania komfortu wykorzystania pracowni. W marcu 2012 r. została ukończona modernizacja systemu HVAC wykorzystująca rekuperator energii cieplnej. Odpowiednia korelacja zainstalowanych w obiekcie systemów pozwala na poprawę efektywności energetycznej obiektu, komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz obiektu.

Tematyka systemów zarządzania budynkiem stała się przedmiotem zainteresowań dwóch doktorantów: mgra inż. Marka Pawłowskiego oraz mgra inż. Łukasza Mazura. Włączeni od samego początku w prace nad projektem mieli możliwość poznania systemów BMS w każdej fazie ich realizacji, tj. koncepcji, projektu, wykonania, funkcjonowania oraz modernizacji. Wiedza ta pozwoliła im na rozwinięcie zagadnień naukowych na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. W roku 2009 Rada Wydziału EEIA otworzyła przewód doktorski mgra inż. Marka Pawłowskiego na temat: „Energooszczędne, inteligentne instalacje komunalne z zasobnikami energii”, powołując na promotora dr hab. inż. Piotra Borkowskiego. Doktorant zgłębił zagadnienie integracji systemu zarządzania budynkiem z mikrosystemami generacji rozproszonej, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. W marcu 2011 r. rozprawa doktorska została złożona do Dziekanatu.

Prowadzone przez zespół dra hab. inż. Piotra Borkowskiego zajęcia z zakresu systemów zarządzania budynkiem cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą pełne listy studentów w trakcie wyboru przedmiotów obieralnych oraz zainteresowanie wykonywaniem prac inżynierskich oraz magisterskich z tego zakresu. W okresie ostatnich trzech lat, pod opieką autorów projektu, zrealizowano 6 prac inżynierskich i magisterskich z zakresu systemów zarządzania budynkiem, a kolejnych 5 jest w trakcie realizacji. Zespół, pod kierownictwem dra hab. inż. Piotra Borkowskiego jest autorem 2 podręczników akademickich oraz 5 artykułów w języku polskim i 3 w języku angielskim z  obszaru prowadzonych badań.

Zdobyte doświadczenie i posiadana baza laboratoryjna pozwoliła na nawiązanie współpracy z firmami zajmującymi się tematyką inteligentnych instalacji. Wspólne konsultacje i spotkania pozwalają odkryć nowe obszary z tego zakresu, wytaczając tym samym kolejne zadania naukowe dla zespołu w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ.

Laboratorium HMS/BMS w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ

Stanowisko dydaktyczne z zakresu integracji systemów zarządzania budynkiem
w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁData publikacji 2017-12-15 10:52:08