Strona główna > Nauka > Publikacje lata 2000-2006


 Publikacje lata 2000-2006

  2000

 1. K. Cedzyńska, Z. Kołaciński: Plasma technologies for envirnomental protection, in special edition of Kluwer Academic/Plenmu Publishers on Thermal Solid Waste Utilization in Regular and Industrial Facilities edited by M. Pawłowski, M. Dudzińska and M. A. Gonzalez, pp. 133-144
 2. K. Cedzyńska, Z. Kołaciński, E. Sobiecka: Thermal and biological treatment of soil pulluted by oil with PCBs, Proc. of the United States EFC Conf. and 2nd. Int. Conf. Environmental Technology for Oil Pollution, Poland, 29.09-03.10.1999, pp. 25-28.
 3. K. Cedzyńska, Z. Kołaciński, W. Sroczyński: , L. C. Campbell: Solidification of asbestos wastes. Proc. 5th Int. Conf. on Environmental and Mineral Processing, Ostrava, 22-24.06.2000, pp. 565-570.
 4. Z. Kołaciński, K. Cedzyńska, L. Szymański: Thermal plasma systems for waste treatment. Proc. 5th Int. Conf. on 5th Int. Conf. on Environmental and Mineral Processing, Ostrava, 22-24.06.2000, pp. 663-668.
 5. K. Cedzyńska, Z. Kołaciński, W. Sroczyński, L. Szymański: Witryfikacja odpadów azbestowych. Mat. VI Międzyn. Konf. Termiczna utylizacja odpadów. Nowe procesy termicznej utylizacji odpadów. Świnoujście - Kopenhaga, 10-12.10.2000
 6. B. Bolanowski, W. Tarczyński: A Test Stand for Testing Cyclically Loaded Geo-Nonwovens. Fibres and Textiles in Eastern Europe. Vol. 8. No. 1 (28) 2000.
 7. T. Tarczyński, W. Wojtas, G. Nabiałczyk: Analiza działania układu stykowo-gaszeniowego rozłącznika mechanizmowego. Prace naukowo-badawcze OBR - ORAM, 42, 2000, Ośrodek Badawczo-Rowojowy Aparatury Manewrowej, Łódź. pp. 75-87.
 8. P. Borkowski, E. Walczuk: Komputerowy pomiar temperatury styków nagrzanych łukiem przy wyłączaniu prądu. V Konf. Nauk Techn. Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice. Poznań/Kiekrz, 2000, s: 411-414.
 9. D. Boczkowski, E. Walczuk: Skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do badań sczepienia statycznego zestyków elektrycznych.  V Konf. Nauk Techn. Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice. Poznań/Kiekrz, 2000, s: 678-682.
 10. E. Walczuk, P. Borkowski, K. Kaliszuk, K. Frydman: Effect of composition and microstructure on the arc erosion and contact resistance for W-Ag composite materials at high currents. 20th International Conf. on Electrical Contacts. Stockholm 2000, pp. 259-266.
 11. K. Kaliszuk, K. Frydman, E. Walczuk, P. Borkowski:Arc erosion phenomena in tunsten-silver composite contact materials. 20th International Conf. on Electrical Contacts. Stockholm 2000, pp. 281-289.
 12. E. Walczuk, P. Borkowski, D. Szelągowski: Komputerowa baza danych łączników elektrycznych. Instytut Aparatów Elektrycznych, Politechnika Łódzka, 2000. http://iae.p.lodz.p.pl
 13. 2001

 14. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F. : Najskuteczniejsze na świecie wyłączniki DCL dla lokomotyw – Złoty Medal z wyróżnieniem na BRUSSELS EUREKA’1999. Technika Transportu Szynowego „tts”
 15. Z. Kolacinski, L. Szymanski, K. Cedzynska and M. Mikos: “A dispersed thermal plasma generator”, European Material Conference E-UMRS ICEM 2000, Strasbourg 30.05-2.06.2000 Book of Abstracts A/P09, artykuł przyjęty do druku w “Journal of High Temperature Material Processing” 2001
 16. Z. Kołaciński “Magnetically Driven Arc in PTFE Slot” XXV Int. Conf. on “Plasma in Ionized Gases” – Nagoya, Japan, 17-22 July 2001, vol. 3, pp. 291-292,
 17. M. Izydorczyk, E. Sobiecka, K. Cedzyńska, Z. Kołaciński, L. Szymański “Plasma System Vitrification of Toxic Ash from Hospital Waste Incinerator”, XXV Int. Conf. on “Plasma in Ionized Gases”  – Nagoya, Japan, 17-22 July 2001, vol.4 p.91
 18. K. Cedzyńska, Z. Kołaciński: “Vitrification of Toxic Waste” Proc. 3rd European Congress of Chemical Engineering, 26-28 June 2001 CD pages218.HTM,
 19. Z. Kołaciński, K. Cedzyńska, Ł. Szymański: “Arc Plasma Towards Clean Environment”.9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, pp.256-259
 20. Z. Kołaciński: “Research & Development of a Bench Scale Plasma Reactor Employing theRotating Arc for Toxic Waste Pyrolysis”. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001 pp. 318-319.
 21. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New type of d.c. vacuum circuit breaker for locomotives.9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001
 22. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultra ‑ high ‑ speed d. c. vacuum circuit ‑ breakers  of DCV/DCU type for rail traction units. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, pp. 332-333.
 23. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The fastest all over the world ultra ‑ high ‑ speed d. c. Hybrid circuit ‑ breakers of DCH type for urban traction vehicles. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001 pp. 334-335.
 24. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The most efective all over the world ultra ‑  high ‑ speed d. c. vacuum circuit ‑ breakers of DCL type for locomotives. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, pp.336-338.
 25. Borkowski P., Walczuk E.: Thermal Models of Short Arc between High Current Contacts.47th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, Montreal, 10-12 September 2001, p.259-264.
 26. Borkowski P.: The software for computers measuring system to testing contact erosion.  9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, p.299.
 27. Borkowski P.: Investigation of influence of electric arc impulse energy on erosion of high current contact of composite materials. 9th Int.  Conf. Switching  Arc Phenomena SAP&SAT, Łódź, 17-20 Sept. 2001, p.302.
 28. Walczuk E., Borkowski P.: Arc erosion of composite contact materials at high current. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001,  p.325.
 29. Walczuk E., Lewandowski B.: Arcing contact system of high voltage disconnectors. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, pp.37-41.
 30. Walczuk E., Lewandowski B.: Commutation contact system with vacuum arc chamber for high-voltage earthing switches. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, pp. 42-47
 31. Boczkowski D. Computer measurement system for comprehensive investigation of the welding phenomena in contacts loaded with high current. 9 th Int. Conf. Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001, Łódź,  17-10 Sept. 2001, p. 303.
 32. Walczuk E., Kaliszuk K., Boczkowski D.: Models of physical mechanisms and methods or experimental checking of welding of contacts made of  Ag-Me and Ag-MoO type composite materials. 9th Int. Conf. SAP&SAT, Lodz, 17-20 Sept. 2001, p. 304.
 33. Stasiak M., Sikora J., Filipowicz S.F.: Tomografia impedancyjna w przestrzeni trójwymiarowej. III Polsko-Ukraińska Szkoła-Seminarium, Ałuszta 2001, ss. 162-165
 34. Stasiak M., Nita K., Sikora J., Filipowicz S.F.: Eksperymentalny model tomografu impedancyjnego w 3D.III Polsko-Ukraińska Szkoła-Seminarium, Ałuszta 2001, ss. 158-161
 35. 2002

 36. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybkie próżniowe wyłączniki ograniczające typu DCN dla podstacji trakcji kolejowej. W: X Jubileuszowa Ogólnopolska  Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i II Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. SEMTRAK 2002. Zakopane- Kościelisko 2002
 37. Berowski Przemysław, Filipowicz Stefan F., Sikora Jan, Stasiak Magdalena. Impedancyjna tomografia komputerowa – historia i zastosowania. W: Konferencja p.t. Kompatybilność elektromagnetyczna układów biologicznych, Zielona Góra/ Dychów 2002, s.11-13.
 38. Zastosowanie funkcji dzwonowych i sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych tomografii impedancyjnej. Przegląd Elektrotechniczny 11  2002, s. 296-300.
 39. Boczkowski Dariusz, Walczuk Eugeniusz: Opracowanie skomputeryzowanego stanowiska do badań sczepiania dynamicznego zestyków elektrycznych. W: Zastosowanie Komuterów w Elektrotechnice. Poznań/Kiekrz 2002 s. 745-748. VII Konferencja Naukowo-Techniczna - Zastosowanie Komuterów w Elektrotechnice, Poznań/Kiekrz, 22 –24 kwietnia 2002. Poznań: Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. 2002, Tom I i II, 760 s
 40. Cedzynska Krystyna, Kolacinski Zbigniew, Stanik Inga, Szymanski Łukasz:  Solidification of asbestos fibres   with thermal plasma. Acta Agrophysica 2002 (ed.2003), 80, s. 319-326.
 41. Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholc Witold, Walczuk, Eugeniusz, Borkowski Piotr, Zasada Dariusz: SEM Study of WC-Ag Contact Surface after Arc Testing. W: Proceedings of the 21st  Internatinal Conference on Electrical Contacts. Zurich 2002 s. 471-477
 42. Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholc Witold, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Zasada Dariusz: Badania SEM powierzchni styków z kompozytu WC-Ag po pracy w łuku elektrycznym. Materiały Elektroniczne, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Warszawa 2002 nr 4 s. 55-75
 43. Stasiak Magdalena, Filipowicz Stefan F., Sikora Jan. Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych tomografii impedancyjnej. W: XXV IC-SPETO International Conference of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Ustroń 2002, s. 21-24. XXV IC-SPETO International Conference of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej – Gliwice 2002 Tom I i Tom II 563 s
 44. Stasiak Magdalena, Filipowicz Stefan F. Using Neural Network for Image Reconstruction In EIT. W: IV International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering. Zakopane 2002, s.101-104
 45. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Stefan F. Neural Network Approach to Inverse Problem Solution in three- dimensional Impedance Tomography. W: 2nd International Symposium on Process Tomography. Wrocław 2002, s.175-182.
 46. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Stefan F. Strategically placed electrodes in three dimensional impedance tomography. W: 10th International IGTE Symposium Numerical Field Calculation in Electrical Engineering. Graz 2002.
 47. Tarczyński Witold. Napędy elektromagnesowe styczników sterowane elektronicznie. Prace Naukowo Badawcze OBR ORAM, 44/2002. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Manewrowej, Łódź s. 89-107.
 48. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholc Witold: Erozja łukowa i rezystancja zestykowa silnoprądowych styków z kompozytów WC-Ag. Materiały Elektroniczne, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Warszawa 2002 nr 4 s. 5-22.
 49. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholc Witold: Arc Erosion and Cintact Resistance of WC-Ag High Current Contacts. Proceedings of the 21st International Conference on Electrical Contacts. Zurich 2002 s. 479-485.
 50. 2003

 51. Bartosik Marek, Lasota Ryszard,Wójcik Franciszek: DCN 3/1600, 2500,3150 – wielkoprądowe wyłączniki próżniowe prądu stałego.”tts” Technika Transportu Szynowego 2003 nr 10 s.55-59.
 52. Cedzynska Krystyna, Kolacinski Zbigniew, Sobiecka Elżbieta: Plasma Conversion of PCB s oil enriched with oxides. W: IV Congress on “Added Value and Recycling of Industrial Waste” VARIREI 2003, 24-27 June 2003, L Aquila, Italy. Dysk optyczny (CD-ROM) wydawca: http://www.varirei.ing.univaq.it.
 53. Cedzynska Krystyna, Kolacinski Zbigniew, Sobiecka Elżbieta: Plasma Conversion of PCB s oil enriched with oxides. W: IV Congress on “Added Value and Recycling of Industrial Waste” VARIREI 2003, 24-27 June 2003, L Aquila, Italy. Dysk optyczny (CD-ROM) wydawca:  http://www.varirei.ing.univaq.it.
 54. Kolacinski Zbigniew: Plasma Detsruction of Wastes Towards Zero Residues and Sustainable Energy Use. Proc. of the 4th International Conference on “Electromagnetic Devices and Processes in Environmental Protection, ELMECO-4, 21-24 September 2003, Naleczow, Poland. 2003, s. 36.
 55. Kolacinski Zbigniew: Plasma Technologies for Environmental Protection. Proc. of the European Workshop on “ Plasma Technologies for Environmental Protection” 3 February 2003, Łódź, Poland s.6-9.
 56. Krysztofiak Piotr: Komputerowo wspomagane stanowisko do badań wybranych zjawisk łączeniowych w wyłącznikach zestykowych. XXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów  MKM 2003, 8-11 września 2003, Kraków, pp.173-182. XXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów  MKM 2003, Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, Kraków, 282s.
 57. Sikora Ryszard, Sikora Jan, Filipowicz F. Stefan, Giza Zbigniew, Stasiak Magdalena: Identification of Cracks in Copper Mines by Bell Functions Approximation in Electrical Impedance Tomography, 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff 2003, pp.724-729.
 58. Stasiak Magdalena, Siwek Krzysztof, Sikora Ryszard, Filipowicz F. Stefan, Sikora Jan: The Combination of Principal Component Analysis with Neural Network as a Highly Efficient 3D EIT Solution, 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff 2003, pp.664-670.
 59. Stasiak Magdalena, Filipowicz F. Stefan, Sikora Jan: Boundary Elements Method Approach In Impedance Tomography for three-dimensional Space, XXVI International Conference SPETO, Gliwice-Niedzica 2003, pp127-131. XXVI International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice 2003, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 60. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz F. Stefan,: Reduction of measurements in 3D Electrical Impedance Tomography using strategically placed electrodes, V International Workshop, Computational Problems of Electrical Engineering (organized under auspices of IEEE), Ukraine 2003, pp. 55-58.
 61. Tarczyński W., T. Hejman, D. Smugała. Computer-Controlled Testing System for Investigating the Dynamic Characteristics of Contactors with A.C. Electromagnet Drives. Journal of the International Measurement Confederation MEASUREMENT 33 (2003) pp. 313-323
 62. Walczuk Eugeniusz, Boczkowski Dariusz, Misiński Michał: Skomputeryzowane stanowisko probiercze do   badań styków w stycznikach prądu stałego. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”. Poznań/Kietrz 2003, s. 247-250.
 63. 2004

 64. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Próżniowy wyłącznik szybki typu DCU-800 do lokomotyw manewrowych EM10. Technika Transportu Szynowego "tts", 2004, rocznik , nr 6, s. 36-37, ISSN: 1232-3829.
 65. 21. Błaszczyk Henryk, Dmuchowski Piotr, Lasota Ryszard: Wyłącznik typu DCN-L - Badania eksploatacyjne. W: Zastosowanie komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2004, s. 307-316.
 66. Boczkowski Dariusz, Holi Krzysztof, Walczuk Eugeniusz: Skomputeryzowane stanowisko probiercze do badań zdolności łączeniowej łączników do obwodów oświetleniowych. W: Zastosowanie komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2004, s. 227-230.
 67. Borkowski Piotr, Walczuk Eugeniusz: Temperature Rise Behind Fixed Polarity Ag-W Contacts Opening on an Half Cycle of High Current and Its Relationship to Contact Erosion. In: The 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. The 22nd International Conference on Electrical Contacts. Seattle 2004, p. 334-340ISBN: 0-7803-8460-1.
 68. Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholz Witold, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Kaliszuk Kazimierz, Zasada Dariusz: Arc Erosion Tests and Study of Surface of Ag-WC Contacts after Arc Switching Operations. In: The 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. The 22nd International Conference on Electrical Contacts. Seattle 2004, p. 75-82., ISBN: 0-7803-8460-1.
 69. Borkowski Piotr: Arc erosion of contacts on switching high currents. Archives of Electrical Engineering, 2004, vol. LIII, no. 3, p. 259-287
 70. Tarczyński Witold: Nowe rozwiązania łączników opracowywane w Instytucie Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. W: Symp. Krajowe Elektryczna Aparatura Rozdzielcza EAR 2004. Poznań 2004, s. 19-30, ISBN 83-906344-5-7
 71. Izydorczyk Michał, Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna: Wpływ Składu Chemicznego Popiołów Poddawanych Witryfikacji na Odporność Chemiczną Witryfikatów. W: VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Plazmy. Łódź 2004, s. 97., ISBN 83-7283-126-2
 72. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna, Szymański Łukasz: Likwidacja chemicznych skażeń gleby metodą plazmową. W: XXIII Konf. Naukowa Ratownictwo Chemiczne i Materiały Niebezpieczne- Bezpieczeństwo i Zagrożenia. Łódź 2004, s. 61-63.
 73. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna: Plasma Destruction of Toxic Chloroorganic Wastes Towards Zero Residues. Journal of AOTs Advanced Oxidation Technologies, 2004, vol. 7, no. 1, p. 74-78, ISSN: 1203-8407
 74. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna: Plazma termiczna sposobem na zero-emisyjną likwidację odpadów i zrównoważone wykorzystanie energii. W: VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Plazmy. Łódź 2004, s. 38ISBN 83-7283-126-2.
 75. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna: Plazmowe przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. W: XXIV Konf. Naukowa Problematyka Zbiórki, Segregacji i Utylizacji Odpadów Problemowych Wielkogabarytowych i Niebezpiecznych. Łódź 2004, s. 115-117.
 76. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Krysztofiak Piotr: Techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty wdrożenia technologii plazmowych. In: Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Termiczne Przekształcenie Odpadów-Za i Przeciw. 2004, p. 91-101. ISBN: 83-89018-98-5.
 77. Kołaciński Zbigniew: Plasma Treated Waste Vitrification. In: ASEM WORKSHOP ON EU/ASIA COOPERATION ON CLEAN TECHNOLOGIES. Hanoi 2004, p. 215-225.
 78. Kryszkiewicz Marzena, Cichoń Katarzyna: Scalable Methods of Discovering Rough Sets Reducts. In: Intelligent Information Proc. and Web Mining Proc. of the Int. IIS:IIP WM 04 Conference. Berlin 2004, p. 547-556, ISBN: 3-540-21331-7.
 79. Kryszkiewicz Marzena, Cichoń Katarzyna: Towards Scalable Algorithms for Discovering Rough Set Reducts. In: Transactions on Rough Sets I. Berlin 2004, p. 120-143.
 80. Lasota Ryszard, Sobieraj Tomasz: Elektroniczny przekaźnik nadprądowy dla systemów zabezpieczeń trakcji elektrycznej. W: XI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i III Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. Kraków 2004, s. 431-440, ISBN 83-86219-47-5.
 81. Smugała Dariusz, Lankiewicz Sebastian: Symulacja procesu załączania stycznika dwuprzerwowego z elektromagnesowym napędem typu E za pomocą pakietu FLUX. Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM, 2004, rocznik , nr 46, s. 27-53, ISSN: 0239-0248.
 82. Smugała Dariusz, Tarczyński Witold: Badania porównawcze parametrów dynamicznych załączania dwuprzerwowych styczników elektromagnesowych prądu przemiennego wybranych typów. Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM, 2004, rocznik , nr 46, s. 55-70, ISSN: 0239-0248.
 83. Smugała Dariusz: Computer analysis of dynamic parameters for contactors with A.C. electromagnetic driving. In: VI International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering. Warszawa 2004, p. 119-122., ISBN: 89-916444-4-8.
 84. Stasiak Magdalena, Filipowicz Franciszek, Sikora Jan, Nita Konrad: Principal Component Analysis Approach to reduction of Measurement Dimensionality in 3D Impedance Tomography. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, 2004, vol. 3, no. 1, p. 62-65, ISSN: 1682-0053.
 85. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: 3D Electrical Impedance Tomography forward problem solution approximated by Boundary Element Method. In: VI International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering. Warszawa 2004, p. 123-126, ISBN: 89-916444-4-8.
 86. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: Principle Component Analysis and Neural Network Method for the Solution to the Inverse Problem in EIT. In: XII International Conference on Electrical Bioimpedance&V Electrical Impedance Tomography. Gdańsk 2004, p. 507-510
 87. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: Reduction of Measurements in 3D Electrical Impedance Tomography Using Strategically Placed Electrodes. Acta Technica, 2004, vol. , no. 49, p. 79-87, ISSN: 0001-7043.
 88. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: Some numerical aspects of the 3D Finite Element Method in EIT. In: 3rd International Symposium on Process Tomography. Łódź 2004, p. 143-146.
 89. Walczuk Eugeniusz, Boczkowski Dariusz, Borkowski Piotr: Komputerowy system pomiaru styków w stanowisku probierczym do badań modelowych erozji łukowej styków. W: Zastosowanie komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2004, s. 251-254.
 90. Walczuk Eugeniusz, Daszkiewicz Robert, Daszkiewicz Tomasz: Obliczenia magnetyczne wyzwalacza wyłącznika instalacyjnego przy użyciu programu ANSYS. W: Zastosowanie komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2004, s. 231-234., ISBN 83-9122306-7.
 91. Walczuk Eugeniusz, Daszkiewicz Robert, Daszkiewicz Tomasz: Program kompututerowy do modelowania procesu łączeniowego w wyłącznikach instalacyjnych przy wyłączaniu zwarcia. W: Zastosowanie komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2004, s. 221-226, ISBN 83-9122306-7
 92. 2005

 93. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: New Family of Ultra-High-Speed DCN Circuit- Breakers for Substations of Rail Traction. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena ISBN: 83-7283-165-3. Łódź 2005, p. 362-363.
 94. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultra-High-Speed D.C. Hybrid Circuit-Breakers of DCN-T Type for Substations of Urban and Mine Traction. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena ISBN: 83-7283-165-3. Łódź 2005, p. 360-361
 95. Borkowski Piotr, Boczkowski Dariusz: Computer-aided testing of contacts on switching hihg current. Archives of Electrical Engineering, 2005, vol. LIV, no. 3, p. 253-263, ISSN: 0004-0746.
 96. Borkowski Piotr, Walczuk Eugeniusz: Influence of contact diameter no arc erosion of the polarized contacts at high current conditions.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 111-115. ISBN: 83-7283-165-3
 97. Borkowski Piotr: "Thermal models of short arc for contact opening a half cycle of high current".. Archives of Electrical Engineering, 2005, vol. LIV, no. 1, p. 109-122, ISSN: 0004-0746
 98. Borkowski Piotr: Computer simulation of thermal processes in conducts and arc erosion of silver-tungsten composite materials.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 96-101., ISBN: 83-7283-165-3.
 99. Cedzyńska Krystyna, Izydorczyk Michał, Kołaciński Zbigniew: The Effect of Vitrified Ash Chemical Content on The Leachibility of Metals. Polish Journal of Applied Chemistry, 2005, rocznik XLIX, nr 1-2, s. 147-152, ISSN: 086-8928.
 100. Drygała Grzegorz, Wójcik Franciszek: Supporting Varistors With Energy-Consuming systems.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 247-250, ISBN: 83-7283-165-3.
 101. Frydman Krystyna, Kaliszuk Kazimierz, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholz Witold, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Zasada Dariusz: Investigation of properties of contact tips made of Ag-WC composite materials.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 318-319. ISBN: 83-7283-165-3.
 102. Frydman Krystyna, Kaliszuk Kazimierz, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholz Witold, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Grodziński A.: WC-Ag Composite Contact Tips for Vacuum Chamber Contactors.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 367-368., ISBN: 83-7283-165-3.
 103. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna, Szymański Łukasz: Plasma conversion of waste into valuable products. In: VARIREI 2005 V International Congress on"Valorization and Recycling of Industrial Waste".. Rzym 2005, p. 1-6.
 104. Kołaciński Zbigniew, Cedzyńska Krystyna: Plasma Treatment of Inorganic Waste. In: Chemistry for The Protection of the Environment 4. Pittsburgh 2005, p. 97-104.
 105. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Cedzyńska Krystyna: Plazmowa utylizacja odpadów medycznych-przyszłość czy ślepa uliczka?. W: XXVI Konf. naukowa "Zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne dla bezpieczeństwa środowiska i zdrowia człowieka".. Łódź 2005, s. 41-48.
 106. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Krysztofiak Piotr: Plasma waste treatment -own result review.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 277-282., ISBN: 83-7283-165-3.
 107. Kołaciński Zbigniew: Valuable building materials made from plasma vitrfied waste.. In: Workshop on Industrial Plasma Applications. Toronto 2005
 108. Kryszkiewicz Marzena, Cichoń Katarzyna: Support Oriented Discovery of Generalized Disjunction-Free Representation of Frequent Patterns with Negation. In: Proc. of 9 th Pacific-Asia Conference, PAKDD. Berlin 2005, p. 672-682., ISBN: 3-540-26076-5.
 109. Smugała Dariusz: Flux 2D Computer Simulation of Contactors with Electromagnetic driving Mechanism at Switching-On.. In: XII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering.. Baiona 2005, p. 1-6.
 110. Stasiak Magdalena, Berowski Przemysław, Wójtowicz Stefan, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: Comparative Study of Methods for the Solution to the Inverse Problem in EIT.. In: 4th World Congress on Industrial Process Tomography.. Aizu 2005, p. 714-719., ISBN: 0 85316 255 7.
 111. Stasiak Magdalena, Filipowicz Franciszek, Sikora Jan: The Comparision of Two Measurement Protocols in 3D Electrical Impedance Tomography.. In: XXVIII International Conference SPETO. Gliwice 2005, p. 273-276.
 112. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek: Boundary Element Method application defined for multi-region in 3D Electrical Impedance Tomography. In: XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 05. Lviv 2005, p. 93-96, ISBN: 966-553-470-x
 113. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Nita Konrad, Filipowicz Franciszek: Boundary Element method for Multi-region and Principal Component Analysis Applied to Electrical Impedance Tomography Problems. In: COMPUMAG 15th Conference on the Computation of Electromagnetic Fields. Shenyang 2005, p. 2.
 114. Stasiak Magdalena: Tomografia komputerowa. Nowa Elektrotechnika, 2005, rocznik , nr 4(8), s. 22-23, ISSN: 1732-937X.
 115. Tarczyński Witold, Daszkiewicz Robert, Daszkiewicz Tomasz: Preliminary Investigations of Electromagnetic Interferences Caused by the Arc With Plasma Streams.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 256-260., ISBN: 83-7283-165-3.
 116. Tarczyński Witold, Grzegorzewski Rafał: Metody ograniczania prądu.. Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM, 2005, rocznik , nr 47, s. 78-98.
 117. Tarczyński Witold, Smugała Dariusz: Investigating the contact bounce of contactors by means of computerized test system. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 134-138, ISBN: 83-7283-165-3.
 118. Tarczyński Witold, Smugała Dariusz: Investigating the dynamic parameters of double-break electromagnetic contactors.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 348-349. 114.
 119. Walczuk Eugeniusz, Boczkowski Dariusz, Kaliszuk Kazimierz: Welding of Contacts Made of Ag-Me and Ag-Me0 type composite Materials.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 317, ISBN: 83-7283-165-3
 120. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Kaliszuk Kazimierz: Erosion of polarised contacts made of composite materials in high current range.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 316, ISBN: 83-7283-165-3.
 121. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Wójcik-Grzybek Danuta, Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Bucholz Witold: Arc erosion and contact resistance of Ag-Fe and Ag-Fe203 contacts materials.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 123-128, ISBN: 83-7283-165-3
 122. Walczuk Eugeniusz, Daszkiewicz Robert, Daszkiewicz Tomasz: An Influence of Dynamic Action of Micro Circuit Breaker on Short-Circuit Currents Limiting.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 3-8, ISBN: 83-7283-165-3.
 123. Wójcik-Grzybek Danuta, Kaliszuk Kazimierz, Frydman Krystyna, Zasada Dariusz, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr: Ag-Fe and Ag-Fe203-the new ecological composite materials for low-voltage contactors.. In: 10th International Conference Switching Arc Phenomena. Łódź 2005, p. 320-321, ISBN: 83-7283-165-3.
 124. 2006

 125. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Modern dc circuit breakers.. Technika Transportu Szynowego"tts", 2006, vol. , no. 9, s. 25-33, ISSN: 1232-3829
 126. Bartosik Marek: "Nowoczesna elektryka rewolucjonizuje gospodarkę. POTRZEBY+POMYSŁY+PIENIĄDZE= ROZWÓJ.". Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2006, rocznik , nr 3(32), s. 16-23, ISSN: 1428-8966.
 127. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: "Ultraszybkie wyłączniki prądu stałego.". Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2006, rocznik , nr 6(35), s. 11-17, ISSN: 1428-8966
 128. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Nowoczesne wyłączniki prądu stałego. Konferencja Naukowo-Techniczna ŁĄCZNIKI 2006. Bydgoszcz 2006, s. 100-113.
 129. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Synchronizowany wyłącznik próżniowy SWT dla kolei dużych szybkości.. W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i IV Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie.. Kraków 2006, s. 183-198
 130. Berowski Przemysław, Kwiatkowska Anna, Stasiak Magdalena, Sikora Jan: Optymalne projektowanie kształtu metodą zbiorów poziomicowych. W: Sympozjum Naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006. Warszawa 2006, [Dokument elektroniczny]. 1 dysk optyczny (CD-ROM) http://www.iel.waw.pl/elektro06/strony/temat.htm
 131. Borkowski Piotr: A computer program for the calculation of electrode mass loss under electric arc conditions. The 23rd International Conference on Electrical Contacts Tokyo 2006, s. 354-360.
 132. Filipowicz Franciszek, Nita Konrad, Sikora Jan, Stasiak Magdalena: Boundary Element Method in Application of Multilayer Objects to Modelling in Encephalography and tomography.. W: XXIX IC-SPETO International Conferenceof Fundamentals of Electrotechnices and Circuit Theory. Gliwice 2006, s. 455-458. Tom II.
 133. Kołaciński Zbigniew: PLASMA FOR NANOPRODUCTS OF THE NEXT DECADE. W: EU-Asia Workshop on Clean Production and Nanotechnologies.. Seoul 2006, s. 445-457.
 134. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: THERMAL DECOMPOSITION OF MINERAL OXIDES TREATED IN AN IMMERSED ARC PLASMA.. W: HAKONE X 10th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry.. Saga 2006, s. 207-212.
 135. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Cedzyńska Krystyna, Sroczyński Witold: Plazmowa utylizacja odpadów azbestowych. XXVII konf. naukowa ODPADY NIEBEZPIECZNE W NASZYM ŚRODOWISKU- GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE I NOWE TECHNOLOGIE UTYLIZACJI.. Łódź 2006, s. 35-38.
 136. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew: "Copper as detecting element in mineral arc temperature measurements.” s. B1326-B1332 Czechoslovak Journal of Physics, 2006, vol. 56, ISSN: 00114626.
 137. Stasiak Magdalena: "Analiza składowych głównych - narzędzie również dla inżynierów.". Nowa Elektrotechnika, 2006, rocznik , nr 4(20), s. 6-7, ISSN: 1732-937X.
 138. Stasiak Magdalena: Impedance Tomography Method in the Identification of the Inside of the 3d Object.. ELEKTRYKA -Zeszyty Naukowe nr 979, 2006, rocznik , nr 109, s. 73-82, ISSN: 0374-481.
 139. Stasiak Magdalena: "Jak powstało WWW?". Nowa Elektrotechnika, 2006, rocznik , nr 11, s. 9-11, ISSN: 1732-937X.
 140. Stasiak Magdalena, Berowski Przemysław, Sikora Jan: "Porównanie algorytmów tomografii impedancyjnej zastosowanych do identyfikacji wnętrza obiektów trójwymiarowych". Przegląd Elektrotechniczny, 2006, rocznik , nr 12, s. 53-56, ISSN: 0033-2097
 141. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Franciszek, Nita Konrad: Principal Component Analysis applied to the Solution of the Inverse Problem in 3D Impdance Tomography. XXIX IC-SPETO International Conferenceof Fundamentals of Electrotechnices and Circuit Theory. Gliwice 2006, s. 451-454. Tom II.
 142. Szymański Łukasz, Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: "Decomposition of mineral wastes treated by an immersed elect arc.". s. B1231-B1236 Czechoslovak Journal of Physics, 2006, vol. 56, ISSN: 00114626.
 143. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholz Witold: Migration of composite contact materials componets at high current arcing. The 23rd International Conference on Electrical Contacts Tokyo 2006, s. 143-149.


Data publikacji 2017-12-15 10:51:51