Strona główna > Dydaktyka > Prace obronione i nagrodzone


 Prace obronione i nagrodzone
L.p. Temat pracy dyplomowej Rodzaj pracy Autor Promotor Rok obrony
1 Wpływ procesów technologicznych obróbki mechanicznej na parametry zestyków łącznika Mbs 25 Mgr/studia sponsorowane Michał Jaśkiewicz Prof.
E. Walczuk
2000
2 Analiza celowości stosowania układów indywidualnej kompensacji mocy biernej silników. Mgr/studia sponsorowane Piotr Grzejszczak Prof.
B. Bolanowski
2000
3 Badanie zdolności wyłącznika typu Mbs 25 z modułem „Rapid” Mgr/studia sponsorowane Marek Grabarczyk Prof.
B. Bolanowski
2000
4 Opracowanie koncepcji rozłącznika bistabilnego Mgr/studia sponsorowane Krzysztof Hauk Prof.
B. Bolanowski
2000
5 Aspekty technologioczne, środowiskowe i ekonomiczne eliminacji nakładek stykowych Ag-CdO w łącznikach elektrycznych. Mgr/studia sponsorowane Dariusz Jarzyna Prof.
E. Walczuk
2000
6 Opracowanie i analiza warunków pracy układu samoczynnego załączania rezerwy ukrytej Mgr/studia sponsorowane Krzysztof Sołtyszewski Dr inż.
R. Lasota
2000
7 Badanie czasów własnych wyłącznika typu Mbs 25. Mgr/studia sponsorowane Wojciech Tarnowski Dr inż.
F. Wójcik
2000
8 Projektowanie elektromagnesów prądu przemiennego wspomagane komputerem. Mgr/studia sponsorowane Arkadiusz Witkowski prof. dr hab. W.Tarczyński 2000
9 Zastosowanie pakietu Maxwell do analizy zagadnień związanych z aparatami elektrycznymi. Inż. Maciej Serszyński prof. dr hab. W.Tarczyński 2000
10 Opracowanie technicznych danych do komputerowej bazy danych wspomaganej projektowanie CAD łączników elektrycznych Inż. Sergiusz Piskorski Prof.
E. Walczuk
2000
11 Programowanie sterowania zasilania plazmotronu. Mgr Mariusz Tomczyk Prof.
Z. Kołaciński
2000
12 Oprogramowanie sterowania temperatury w reaktorze plazmowym. Mgr Marcin Lebioda Prof.
Z. Kołaciński
2000
13 Udostępnienie komputerowej bazy danych Accessa poprzez internet. Inż. Sławomir Bucki Dr inż.
P. Borkowski
2000
14 Opracowanie i wykonanie stanoiska laboratoryjnego do symulacji działania rozlewni gazu propan-butan z wykorzystaniem mikrosterownika proramowalnego MODICON. Inż. Mariusz Cichocki Prof.
E. Walczuk
2000
15 Zastosowanie języków programowania HTML i Java Script do tworzenia dokumentów hipertekstowych Mgr Grzegorz Lipka Dr inż.
P. Borkowski
2000
16 Komputerowa symulacja dynamiki działania łącznika instalacyjnego z manipulatorem klawiszowym. Mgr (uzup.) Marek Grabarczyk Prof.
E. Walczuk
2000
17 Model laboratoryjny systemu hybrydowego ogrzewania domku z zastosowniem sterownika programowalnego MODICOM. Mgr (uzup.) Marcin Włóka Prof.
E. Walczuk
2000
18 Opracowanie i wykonanie kopmputerowo wspomaganego stanowiska do badań wybranych zjawisk łączeniowych w łącznikach zestykowych. Mgr Piotr Krysztofiak Dr inż.
R. Lasota
2000
19 Uniwersalny program wspomagający egzaminowanie. Inż. Andrzej Szuper Dr inż.
P. Borkowski
2001
20 Baza danych dla potrzeb Zakładu Napraw Taboru Kolejowego. Inż. Tomasz Janiec Dr inż.
P. Borkowski
2001
21 Wykonanie i oprogramowanie układu sterowania manipulatora montażowego z kartą PCL-720 Inż. Marcin Kuziuta Prof.
E. Walczuk
2001
22 Analiza pracy łączników dobezpieczonych bezpiecznikami Mgr Paweł Szczupakowski Prof.
B. Bolanowski
2001
23 Pomiary i sposoby ograniczania zawartości substancji szkodliwych w gazach wylotowych wybranych silników spalinowych. Inż. Robert Łyżwa Dr inż.
R. Lasota
2001
24 Analiza polskich instalacji spalania odpadów medycznych i przemysłowych pod kątem doposażania ich w technologię plazmową i przekształcania w układy o zerowej emisji. Inż. Szczepan Słomski Prof.
Z. Kołaciński
2001
25 Opracowanie programu wspomagającego projektowanie elektromagbesów prądu stałego Inż. Arkadiusz Mądrakowski Prof.
W. Tarczyński
2001
26 Zastosowanie fotografii do badania łuku elektrycznego Mgr Maciej Stróżyński Prof.
W. Tarczyński
2001
27 Badania wyładowań między strumieniami plazmy za pomocą kamery szybkiej Mgr Michał Molka Prof.
W. Tarczyński
2001
28 Baza danych wspomagająca pracę sekretariatu instytutu uczelnianego. Inż. Piotr Pałczyński Dr inż.
P. Borkowski
2001
29 Baza danych dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Inż. Artur Kokosiński Dr inż.
P. Borkowski
2001
30 Analiza pracy wyłączników dobezpieczonych niskiego napięcia Mgr Rafał Gajewicz Prof.
B. Bolanowski
2001
31 Badanie zjawisk w zestykach obciążonych dużym prądem impulsowym Mgr Krzysztof Marat Prof.
E. Walczuk
2001
32 Wykorzystanie programu NISA do symulacji procesów cieplnych w zestykach obciążonych dużym prądem impulsowym. Mgr Mariusz Poliński Prof.
E. Walczuk
2001
33 Opracowanie układu komutacyjnego odłącznika dwuprzerwowego typu SDB123-420kV do 400A zgodnie z normą IEC 1128 Mgr Jakub Asiedu Prof.
E. Walczuk
2001
34 Techniczne aspekty tworzenia zestawów łączeniowych nn. Mgr Paweł Kołtunowski Prof.
B. Bolanowki
2002
35 Badanie laboratoryjne witryfikacji proszków nieorganicznych Mgr Krzysztof Szymczak Prof.
Z. Kołaciński
2002
36 Zastosowanie mikrosterownika programowalnego do modelu laboratoryjnego systemu działania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Mgr (uzup.) Sławomir Pietrzykowski Prof.
E. Walczuk
2002
37 Człon zestykowy głowny wyłącznika silnopradowego. Mgr Grzegorz Drygała Dr inż.
F. Wójcik
2002
38 Standardy kompresji MPEG Mgr (uzup.) Marek Marciniak Prof.
W. Tarczyński, Mgr inż.
K. Cichoń
2002
39 Analiza warunków pracy Łączników hybrydowych prądu stałego z różnymi przyrządami półprzewodnikowymi mocy Inż. (zaoczne) Piotr Stolarz Dr inż.
R. Lasota
2002
40 Symulacja komputerowa zjawisk występujących podczas wyłączania za pomocą łącznika hybrydowego wybranego odbiornika w obwodzie sterowania lokomotywy elektrycznej Mgr Artur Krata Dr inż.
R. Lasota
2002
41 Modelowanie elektromagnesów napędowych prądu stałego w środowisku pakietu AutoCad Mgr Arkadiusz Błoch Prof.
W. Tarczyński, Mgr inż.
D. Smugała
2002
42 Modelowanie elektromagnesów napędowych prądu przemiennego w środowisku AutoCad Mgr Rafał Grabicki Prof.
W. Tarczyński, Mgr inż.
D. Smugała
2002
43 Zautomatyzowany układ do rejestracji i przetwarzania danych z badań zjawisk występujących przy wyłączaniu prądu stałego stycznikiem trakcyjnym Mgr Maciej Kikosicki Dr inż.
R. Lasota
2002
44 Komputerowo wspomagane stanowisko pomiarowe do badań zjawisk łączeniowych w obwodzie z wybranymi łącznikami prądu przemiennego Mgr Piotr Margiel Dr inż.
R. Lasota
2002
45 Badania elektryczne jakości złącza nakładek stykowych. Mgr Jarosław Okrojek Prof.
E. Walczuk
2002
46 Porównanie obliczeń rozkładu pola temperaturowego nakładek stykowych przy wykorzystaniu programów numerycznych Nisa i Ansys Mgr Paweł Bzymek Dr inż.
P. Borkowski
2002
47 Człon zestykowy tranzystorowego wyłącznika hybrydowego- odcinacz prądu. Mgr Krzysztof Pawlak Dr inż.
F. Wójcik
2002
48 Opracowanie stanowiska probierczego do wyznaczania charakterystyk działania wyłączników instalacyjnych. Mgr Robert Krawiec Prof.
E. Walczuk
2002
49 Baza danych dla oddziałów neurologicznych szpitala J. Babińskiego. Mgr (uzup.) Grzegorz Mazurczyk Dr inż.
P. Borkowski
2002
50 QOS w sieciach IP Mgr (uzup) Maciej Leśniewski Dr inż.
P. Borkowski
2003
51 Badanie ceramizacji łukowej w modelowym układzie pomiarowym. Mgr Marcin Maciejewski Prof.
Z. Kołaciński
2003
52 Nadprzewodnikowe urządzenia do ograniczania prądu w układach elektroenergetycznych. Mgr Bartłomiej Jóźwiak Prof.
E. Walczuk
2003
53 Opracowanie komputerowego systemu pomiarowo-kontrolnego stanowiska probierczego do badań styków przy prądzie stałym. Mgr Michał Misiński Prof.
E. Walczuk
2003
54 Baza danych dla potrzeb poradni przy szpitalu im. J. Babińskiego Mgr (uzup) Piotr Ścieżko Dr inż.
P. Borkowski
2003
55 Impulsowy załącznik przeciwprądu do wyłączników próżniowych. Mgr Tomasz Gajda Dr inż.
F. Wójcik
2003
56 Prezentacje multimedialne na stronach www Inż. Jacek Smagur Prof.
W. Tarczyński, Mgr inż.
K. Cichoń
2003
57 Serwis internetowy gminy Osjaków w woj. łódzkim Inż. Rafał Sigidus Dr inż.
P. Borkowski
2003
58 Zastosowanie FLASHA i PHP do stworzenia witryny internetowej III Domu Studenckiego. Inż. Leszek Zjawiński Dr inż.
P. Borkowski
2003
59 Zastosowanie nowoczesnych aplikacji do tworzenia www (Java, Flash) na przykładzie strony SEP o/Łódź Mgr (uzup.) Maciej Irzyniec Dr inż.
P. Borkowski
2003
60 Opracowanie programu do obliczania ubytku masy styków wskutek działania łuku elektrycznego. Mgr (uzup.) Łukasz Wdzięczny Dr inż.
P. Borkowski
2003
61 Symulacja pola temperaturowego styków pod działaniem łuku przy wykorzystaniu pakietu ANSYS. Mgr (uzup.) Radosław Stusiński Dr inż
P. Borkowski
2003
62 Modelowanie i badanie procesu łączeniowego w wyłącznikach niskonapięciowych prądu przemiennego (cz. II) - III nagroda SEP Mgr Tomasz Daszkiewicz

Prof.
E. Walczuk

2003
63 Modelowanie i badanie procesu łączeniowego w wyłącznikach niskonapięciowych prądu przemiennego (cz. I) - III nagroda SEP Mgr Robert Daszkiewicz Prof.
E. Walczuk
2003
64 Opracowanie programu komputerowego do symulacji wyłączania prądu w stycznikach elektromagnesowych prądu przemiennego. Mgr Krzysztof Agaciński Prof.
E. Walczuk
2003
65 Modelowanie wyładowania łukowego z mokrą anodą Mgr Karol Danielewicz

Prof.
Z. Kołaciński

2003
66 Łączniki półprzewodnikowe prądu stałego w obwodach sterowniczych taboru tramwajowego. Mgr Tomasz Kulda Dr inż.
R. Lasota
2003
67 Wysokonapięciowy łącznik tranzystorowy prądu stałego z tranzystorami IGBT. Mgr Stanisław Rydel Dr inż.
R. Lasota
2003
68 Badanie charakterystyk dynamicznych napędów styczników elektromagnesowych typu LS Mgr Robert Nowak Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2003
69 Badanie charakterystyk dynamicznych napędów styczników typu SLA. Mgr Kamil Kwiatkowski Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2003
70 Baza danych wspomagająca zarządzanie sekretariatem IAE Inż. Szymon Wilk Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2003
71 Komputerowa symulacja zjawisk w piecu plazmowym. Mgr Artur Sokołowski Prof.
Z. Kołaciński
2003
72 Komputerowe sterowanie witrifikacji plazmowej. Mgr Radosław Zimny Prof.
Z. Kołaciński
2003
73 Opracowanie metod wyznaczania stałych cieplnych styków z różnych materiałów Mgr Rafał Wodzinowski Prof.
E. Walczuk
2004
74 Opracowanie i wykonanie zasilacza napięcia pomocniczego do trakcyjnego wyłącznika hybrydowego. Mgr Daniel Karalus Dr inż.
R. Lasota
2004
75 Symulacja procesu załączania styczników typu LS za pomocą pakietu FLUX. Mgr Sebastian Lankiewicz Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2004
76 Symulacja procesu załączania styczników typu SLA za pomocą pakietu FLUX. Mgr Marcin Mrozowski Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2004
77 Opracowanie i wykonanie uniwersalnego stanowiska do badania sterowników PLC. Mgr Wojciech Fabijanowski Prof.
E. Walczuk
2004
78 Badanie charaktrystyk dynamicznych styczników elektromagnesowych typu LS z napędem sterowanym elekrtonicznie. Mgr Andrzej Duczkowski Prof.
W.Tarczyński,
Mgr inż.
D. Smugała
2004
79 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badania warystora wysokoenergetycznego. Mgr Zbigniew Muszczynko Dr inż.
R. Lasota
2004
80 Opracowanie oprogramowania kontrolno-pomiarowego stanowiska probierczego do badań styków w obwodzie DC ze sterowanym czasem wyładowania łukowego. Mgr (uzup.) Rafał Lewandowski Prof.
E. Walczuk
2004
81 Kompleksowe wspomaganie sterowania zwarciownią prądu stałego Mgr Rafał Żak Dr inż.
R. Lasota
2005
82 Wykorzystanie PHP i MySQL do tworzenia aplikacji umożliwiających prowadzenie kursów internetowych. Inż. Andrzej Nowakowski Dr inż.
P. Borkowski
2005
83 Internetowe aplikacje bazodanowe w środowisku PHP. Mgr (uzup.) Krzysztof Książek Dr inż.
P. Borkowski
2005
84 Analiza kompatybilności elektromagnetycznej łączników zestykowych przy wyłączaniu obwodów. Mgr Mateusz Szkudlarek Prof.
W.Tarczyński, Mgr inż. Robert Daszkiewicz
2005
85 Techniki zabezpieczenia aparatury elektronicznej w budynkach przed skutkami wyładowań atmosferycznych Mgr Dariusz Kozioł Prof.
E. Walczuk
2005
86 Zakłócenia elektromagnetyczne w budynkach przy wyładowaniach atmosferycznych. Mgr Rafał Gajos Prof.
E. Walczuk
2005
87 Zastosowanie polimerowo-węglowych struktur do ograniczników prądu w niskonapięciowych wyłącznikach prądu przemiennego. Mgr Krzysztof Jędrzejewski Prof.
E. Walczuk
2005
88 Analiza kompatybilności elektromagnetycznej łączników zestykowych przy załączaniu obwodów. Mgr Marcin Tyrajski Prof.
W. Tarczyński
2005
89 Modelowanie łuku elektrycznego z rozbieżną anodą. Mgr Marcin Monkolski Prof.
Z. Kołaciński
2005
90 Analiza możliwości realizacji niskonapięciowych niespolaryzowanych łączników hybrydowych Mgr Robert Furmański Dr inż.
R. Lasota
2005
91 Mechanizmy erozji materiałów kompozytowych przy małych i średnich prądach. Mgr Marcin Herman Dr inż.
P. Borkowski
2005
92 Możliwości rozwojowe hybrydowej aparatury łączeniowej w warunkach zwiększającego się asortymentu dostępnych przyrządów półprzewodnikowych mocy. Mgr Tomasz Kuropatwiński Dr inż.
R. Lasota
2006
93 Opracowanie statystyczne wyników pomiarów sczepiania styków wykonanych z różnych materiałów kompozytowych Mgr Rafał Michniewicz Prof.
E. Walczuk
2006
94 Metody obliczania procesów łączeniowych w niskonapięciowych łącznikach prądu przemiennego Mgr Jan Podlecki Prof.
E. Walczuk
2006
95 Aspekty konstrukcyjne, materiałowe i ekonomiczne stosowania w samochodach napięcia 42V Mgr Krzysztof Wypych Prof.
E. Walczuk
2006
96 Analiz kompatybilności elektromagnetycznej bezpieczników Mgr Marcin Dytrych Prof.
W. Tarczyński
2006
97 Badanie ogranicznika prądu zwarciowego Mgr Michał Sarnacki Prof.
W. Tarczyński
2006
98 Łącznik zabezpieczający urządzenia akumulatorowe. Mgr Łukasz Gierasiński Dr inż.
F. Wójcik
2006
99 Opracowanie bazy danych narzędzi informatycznych w Urzędzie Skarbowym przy wykorzystaniu PostgreSQL i PHPH na platformie Linux. Mgr (uzup.) Jakub Miłosz Dr inż.
P. Borkowski
2006
100 Inteligentne systemy sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych i aparatury elektronicznej w budynkach Mgr Artur Śliwiński Prof.
E. Walczuk
2006
101 Symulacja komputerowa przebiegów cieplnych w styku przy wykorzystaniu profesjonalnego pakietu ANSYS. Mgr Radosław Szpila Dr inż.
P. Borkowski
2007
102 Opracowanie programu komputerowego do symulacji wyłączania prądu zwarciowego w obwodach trójfazowych. Mgr Janusz Wegner Prof.
E. Walczuk
2007
103 Plazmowe technologie cienkowarstwowe. Inż. (zaoczne) Maciej Szczęsny Prof.
Z. Kołaciński
2007
104 Nowoczesne zasobniki energii- ogniwa elektryczne. Inż. Piotr Radaszkiewicz Prof.
Z. Kołaciński
2007
105 Przegląd zastosowań nanomateriałowych produktów plazmowych. Inż. Tomasz Matusiak Prof.
Z. Kołaciński
2007
106 Trendy rozwojowe konstrukcji wyłączników niskonapięciowych prądy przemiennego. Mgr Jarosław Kawka Prof.
E. Walczuk
2008
107 Plazmowe technologie nanomateriałowe Inż. (zaoczne) Łukasz Rychlik Prof.
Z. Kołaciński
2008
108 Plazmowa utylizacja odczynników chemicznych. Inż. (zaoczne) Rafał Lewandowski Prof.
Z. Kołaciński, Mgr inż.
Z.Muszczynko
2008
109 Oprogramowanie stanowiska badawczego wyłączników instalacyjnych przy wykorzystaniu pakietu Lab View. Mgr Krzysztof Górecki Dr hab
P. Borkowski
2008
110 Możliwości aplikacji DHTML na przykładzie witryny gminy Maków Inż. (Rawa Mazowiecka) Michał Kowalski Dr hab
P. Borkowski
2008
111 Analiza przewodności elektrycznej plazmy metalicznej. Inż. (zaoczne) Marcin Wasielewski Prof.
Z. Kołaciński, Mgr inż.
G.Raniszewski
2008
112 Termiczny rozkład wybranych związków w łuku elektrycznym Inż. (zaoczne) Marcin Ostrowski Prof.
Z. Kołaciński, Mgr inż
Z.Muszczynko
2008
113 Nowoczesne zasobniki energii- superkondensatory. Inż. (zaoczne) Rafał Hiszpański Prof.
Z. Kołaciński
2008
114 Wytwarzanie nanomateriałowego depozytu węglowego metodą wyładowania łukowego. Mgr Marek Pawłowski Prof.
Z. Kołaciński
2008
115 Opracowanie portalu E-miasto Rawa Mazowiecka. Inż. (Rawa Mazowiecka) Agnieszka Lining Prof.
E. Walczuk
2008
116 Opracowanie portalu internetowego powiatu Rawskiego. Inż. (Rawa Mazowiecka) Agnieszka Gutowska Prof.
E. Walczuk
2008
117 Opracowanie witryny internetowej SWGi LO w Rawie Mazowieckiej Inż. (Rawa Mazowiecka) Jakub Stefaniak Prof.
E. Walczuk
2008
118 Badanie łuku łączeniowego za pomocą kamery szybkiej. Mgr Krzysztof Godala Prof.
W. Tarczyński
2008
119 Tworzenie interfejsów bazodanowych w technologii Java. Mgr (uzup.) Piotr Bąk Dr inż. M. Stasiak 2008
120 Interaktywna witryna internetowa do nauki języka angielskiego. Mgr (uzup.) Bartłomiej Cichała Dr inż.
M. Stasiak
2008
121 Analiza i badanie układu stykowo-gaszeniowego stycznika trakcyjnego. Mgr Michał Maciejewski Dr inż.
R. Lasota
2008
122 Sieci neuronowe typu MLP w wybranych zagadnieniach inżynierskich. Mgr (uzup.) Karol Głowacki Dr inż.
M. Stasiak
2008
123 Techniki uczenia sieci neuronowych typu MLP Mgr (uzup.) Paweł Milaniuk Dr inż.
M. Stasiak
2008
124 Plazmowa utylizacja freonów. Inż. Artur Mietlowki Prof.
Z. Kołaciński
2008
125 Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badań układów komutacji prądu w łącznikach hybrydowych. Mgr Mariusz Bartoszek Dr inż.
R. Lasota
2008
126 Analiza i badanie współpracy zasobnikowego modułu sterowania z elektromagnesem dużej mocy. Mgr Witold Sobczak Dr inż.
R. Lasota
2008
127 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań mikroprocesorowych układów sterowania łącznika. Mgr Mariusz Śliwiński Dr inż.
R. Lasota
2008
128 Opracowanie i wykonanie układu do ciągłego monitorowania parametrów ogranicznika przepięć dużej mocy. Mgr Sebastian Oleksiak Dr inż.
R. Lasota
2008
129 Systemy sterowania i zabezpieczania stosowane we współczesnych samochodach osobowych. Mgr Bartosz Pawełczyk Prof.
E. Waczuk
2008
130 Edukacyjna, interaktywna witryna internetowa dotycząca programowania w języku C. Mgr Radosław Firysiuk Dr inż.
M. Stasiak
2008
131 Budowa i działanie współczesnych sterowników programowalnych PLC Inż. (Ostrów Wlkp.) Jarosław Czarnojanczyk Prof.
E. Walczuk
2008
132 Metody pomiaru temperatury plazmy termicznej. Inż. Tomasz Grabowski Prof.
Z. Kołaciński, Mgr inż.
G.Raniszewski
2009
133 Modernizacja i oprogramowanie stanowiska do badań erozji styków przy prądach do 100A. Mgr Artur Augustyniak Dr hab.
P. Borkowski
2009
134 Internetowa baza danych łączników elektrycznych przy zastosowaniu programów PHP, MySQL Mgr Piotr Drozdowski Dr hab.
P. Borkowski
2009
135 Nowoczesne systemy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Mgr Piotr Bira Prof.
E. Walczuk
2009
136 Przegląd przemysłowych aplikacji plazmowych technologii ochrony środowiska. Inż. Mariusz Kubiak Prof.
Z. Kołaciński
2009
137 Symulacja załączania elektromagnesów prądu stałego za pomocą pakietu FLUX. Inż. Paweł Bartosik Prof.
W. Tarczyński
2009
138 Badanie łączeniowe łączników instalacyjnych stosowanych w obwodach oświetleniowych w skomputeryzowanym stanowisku probierczym. Mgr Józef Pawicki Prof.
E. Walczuk
2009
139 Zagadnienia prawne i ekonomiczne przy utylizacji odpadów niebezpiecznych. Inż. Filip Jerzykowski Prof.
Z. Kołaciński
2009
140 Aplikacje do obliczania ubytku masy styków powstałego w wyniku rozpadu mostka. Mgr Marcin Sulecki Dr hab.
P. Borkowski
2009
141 Modele cieplne łuku krótkiego dla dużych prądów i ich symulacja przy wykorzystaniu pakietu ANSYS Mgr Przemysław Gabara Dr hab.
P. Borkowski
2010
142 Zasady projektowania oraz projekt wykonania instalacji automatyki w budynku komunalny. - wyróżnienie w konkursie SEP Mgr Paweł Gomoła Dr hab.
P. Borkowski
2010
143 Zastosowanie systemu LCN do inteligentnego sterowania domem jednorodzinnym. Mgr Marcin Szadkowski Dr hab.
P. Borkowski
2010
144 Analiza i opracowanie układu do badań wytrzymałości zestykowej łączników. Mgr Jakub Mikoś Dr inż.
R. Lasota
2010
145 Analiza i porównanie plazmowych technologii nanomateriałowych. Inż. Szymon Kopka Prof.
Z. Kołaciński
2010
146 Analiza poziomu technicznego aktualnie produkowanych styczników prądu przemiennego. Mgr Piotr Jackiewcz Prof.
E. Walczuk
2010
147 Projekt sieci bezprzewodowych na przykładzie sieci w firmie VEKA Poska. Mgr Michał Kowalski Prof.
P. Borkowski
2010
148 Wpływ zjawisk fizycznych na działanie sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g Mgr Łukasz Siwik Prof.
P. Borkowski
2010
149 Bezprzewodowa sieć komputerowa na potrzeby monitoringu w domu jednorodzinnym. Mgr Błażej Knopik Prof.
P. Borkowski
2010
150 Optymalizacja portalu Stowarzyszenia SWGi LO w Rawie Mazowieckiej. Mgr Jakub Stefaniak Prof.
P. Borkowski
2010
151 Optymalizacja siei bezprzewodowych. Mgr Dariusz Kryszczak Prof.
P. Borkowski
2010
152 Oszczędność energii na przykładzie instalacji LCN. Mgr Tomasz Makowiecki Dr hab.
P. Borkowski
2010
153 Wielozakresowe dzielniki do pomiaru napięć stałych w wyłącznikach szybkich. Inż. Łukasz Okrasa Dr inż.
R. Lasota
2010
154 Wizualizacja zagadnienia prostego i odwrotnego w tomografii komputerowej przy użyciu 3D OpenGL Inż. Andrzej Łukowski Dr inż.
M. Stasiak-Bieniecka
2010
155 Porównanie usług katalogowych Novell eDirectory i Microsoft Active Directory. Mgr Jarosław Firysiuk Dr inż.
M. Stasiak-Bieniecka
2010
156 Stanowisko laboratoryjne inteligentnego budynku w technologii LCN. Mgr Tomasz Skrzydlewski Prof.
P. Borkowski
2010
157 Zestawienie i porównanie współczesnych mikrosterowników przemysłowych różnych firm. Inż. (Ostrów Wlkp.) Michał Domke Prof.
P. Borkowski
2011
158 Regulacja poziomu oświetlenia pomieszczenia przez system LCN Inż. Adrian Fronk Prof.
P. Borkowski
2011
159 Inteligentna instalacja z wykorzystaniem przestrzennego modelu budynku. Inż. Leszek Byczkowski Prof.
P. Borkowski
2011
160 Projekt portalu turystycznego powiatu rawskiego przy wykorzystaniu MySQL Mgr (uzup.) Agnieszka Gutowska Prof.
P. Borkowski
2011
161 Model kolektora słonecznego ze zbiornikiem ciepłej wody na potrzeby domku jednorodzinnego. Mgr Tobiasz Mulski Prof.
P. Borkowski
2011
162 Przegląd Systemów automatyki budynkowej wraz z implementacją sysytemu IN One Legrand. Inż. Daria Matusiak Prof.
P. Borkowski
2012
163 Komputrowy system do badań wyłączników różnicopradowych Mgr Piotr Erbel Prof.
P. Borkowski
2012
164

Model symulacyjny układu zasilania oświetlenia pojazdu szynowego z wykorzystaniem paneli fotowoltanicznych

wyróżniona przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako najlepsza praca inżynierska z dziedziny ”TRANSPORT” w roku akademickim 2011/2012

Inż. Jakub Damian Rakus Prof.
P. Borkowski
2012
165 Analiza i synteza stanu wiedzy dotyczacej erozji styków w publikacjach w latach 2006-2011 Inż. Daniel Mirowski Prof.
P. Borkowski
2012
166 Projekt systemu zabezpieczeń wybranego obiektu użyteczności publicznej. Inż. Marcin Sudoł Doc.dr
St Derlecki
2012
167 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań styczników trakcyjnych Inż. Radosław Sompolski Dr inż. R. Lasota 2012
168 Analiza, opracowania oraz wykonanie systemu zasilania i sterowania dla urządzeń linii technologicznej fermy drobiu Mgr Grzegorz Paweł Sumis Dr inż. R. Lasota 2012
169 Inteligentny napęd ultraszybkiego wyłącznika próżniowego prądu stałego Mgr Adam Marciniak Dr hab. F. Wójciki 2012
170 Zamek ultraszybkiego wyłącznika próżniowego prądu stałego Mgr Mateusz Bartłomiej Sabela Dr hab. F. Wójciki 2012
171 Sterowanie parametrami klimatycznymi inteligentnego budynku za pomocą rekuperatora z wizualizacją procesu. Mgr Adrain Dariusz Sienicki Prof. P. Borkowski 2012
172 Wizualizacja obiektu komunalnego Inż Piotr Szymon Pietrzyk Prof. P. Borkowski 2012
173 Analiza wykorzystania technologii PLC w zaawansowanej infrastrukturze pomiarowej na przykładzie systemu ADDAX. Inż Tomasz Dajcz Dr inż. M. Pawłowski 2013
174 Monitoring zużycia i jakości energii elektrycznej w budynku komunalnym Inż Robert Kolasa Dr inż. M. Pawłowski 2013
175 Analiza i badanie dynamiki pracy elektromagnesu napędowego wybranego stycznika prądu stałego z impulsowym układem zasilającym Mgr (uzup) Małgorzata Beata Madajczyk Dr inż. R. Lasota 2013
176 Monitoring laboratoriów i pomieszczeń komunikacyjnych w KAE połączony z lokalną siecią komputerową Mgr (uzup) Michał Piotrowski Prof. P. Borkowski 2013
177 Zastosowanie szybkiej kamery filmowej do badań zjawisk w ograniczniku prądu z ciekłym metalem. Mgr (uzup) Michał Orsetti Prof. W. Tarczyński 2013
178 Instalacja oświetleniowa w obiektach zarządzanych zintegrowanym systemem GIRA/KNX Inż. Mateusz Piotr Świercz Dr inż. M. Pawłowski 2013
179 Opracowanie stanowiska laboratoryjnego systemu GIRA/KNX Mgr Adam Knake Dr inż. M. Pawłowski 2013
180 Projekt instalacji elektrycznej w Centrum medycznym Mavit z uwzględnieniem Budynkowego Systemu Zarządzania Inż. Piotr Świstak Prof. P. Borkowski 2013
181 Wykonanie mikroturbiny wiatrowej połączonej z zasobnikami energii Mgr Łukasz Karpik Prof. P. Borkowski 2013
182 Linia sortująca ze sterownikiem programowalnym PLC SIEMENS S7200 Inż Paweł Piotr Dobrowolski Prof. P. Borkowski 2013
183 System kontroli dostępu do obiektu z wykorzystaniem tablic demonstracyjnych firmy Roger. Inż Jarosław Adam Bubiński Prof. P. Borkowski 2013
184 Zaprojektowanie oraz wykonanie systemów sygnalizacji pożaru i kontroli dostępu w laboratorium w Katedrze Aparatów Elektrycznych Mgr Leszek Jakub Byczkowski Prof. P. Borkowski 2013
185 Zaprojektowanie oraz wykonanie systemów nagłośnienia ewakuacyjnego i kamer CCTV w laboratorium w Katedrze Aparatów Elektrycznych Mgr Adrian Marcin Fronk Prof. P. Borkowski 2013
186 Budowa inteligentnego domu przyjaznego środowisku Inż Marcin Noskowicz Prof. P. Borkowski 2014
187 Akwizycja danych, wizualizacja i sterowanie nadrzędne instalacjami inteligentnego budynku w środowisku xBMS Inż Cezary Berć Prof. P. Borkowski 2014
188 Model zarządzania popytem na energię elektryczną z wykorzystaniem sterownika CompactRIO Inż Wiktor Wojciech Badowski Dr inż. M. Pawłowski 2014
189 Inteligentny licznik energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów firmy National Instruments Inż Bartosz Balsam Dr inż. M. Pawłowski 2014
190 Opracowanie i wykonanie stanowiska diagnostycznego do badan wybranych akumulatorów i baterii Inż Rafał Sadowski Dr inż. R. Lasota 2014
191 Badanie ruchu wyładowania w ograniczniku prądu za pomocą szybkiej kamery mgr Sebastian Rafał Jagiełło Prof. W. Tarczyński 2014
192 Symulacja załączania elektromagnesów prądu stałego za pomocą pakietu FLUX Inż Jacek Matuszewski Prof. W. Tarczyński 2014
193 Stanowisko badawcze funkcjonalności falownika Micromaster 440 współpracującego z silnikiem trójfazowym Inż Łukasz Anasiak Dr inż. M. Pawłowski 2014
194 Stanowisko do testowania elementów hydrauliki siłowej. Inż Adam Brzozowski Prof. P. Borkowski 2014
195 Opracowanie i wykonanie łącznika hybrydowego prądu stałego o łukowym sprężeniu torów prądowych. Inż Paweł Dikta Dr inż. R. Lasota 2014
196 Serwer OPC do systemu automatyki budynkowej DOMIQ. Mgr Arkadiusz Ambroziak Prof. P. Borkowski 2014
197 Projekt systemu zarzadzania oświetleniem, ogrzewaniem i roletami w przedszkolu publicznym w Kolumnie przy wykorzystaniu systemu LCN. Inż Michał Szałapski Prof. P. Borkowski 2014
198 Opracowanie i wykonanie modelu trójfazowego łącznika hybrydowego z autonomicznym układem sterowania Inż Marcel Ciesielski Dr inż. R. Lasota 2015
199 Opracowanie i wykonanie modelu stanowiska ze sterownikiem programowalnym do badań styczników niskonapięciowych. Inż Mateusz Kozłowski Dr inż. R. Lasota 2015
200 Opracowanie i wykonanie modelu łącznika hybrydowego prądu stałego z autonomicznym układem sterowania. Inż Maciej Pluta Dr inż. R. Lasota 2015
201 Systemy monitorowania energii elektrycznej w inteligentnych sieciach energetycznych Mgr Krysiak Dariusz Prof. P. Borkowski 2015
202 Zdalny pomiar i wizualizacja zużycia energii elektrycznej w instalacji zasobnikowej z OZE dla potrzeb bytowo-komunalnych Mgr Adrian Chojecki Prof. P. Borkowski 2015
202 Wizualizacja systemu optycznej detekcji zajętości toru, wchodzącego w skład automatyki Sterowania Ruchem Kolejowym, w pakiecie SCADA iFix, jako narzędzia do integracji różnych standardów SRK Mgr Michał Rodak Prof. P. Borkowski 2015
203 Analiza opłacalności inwestycyjnej wytwarzania ciepła w budynku jednorodzinnym. Mgr Damian Kornacki Prof. P. Borkowski 2015
204 Sterownik automatyki inteligentnego budynku oparty o platformę komputerową Raspberry PI. Inż Piotr Pawlak Prof. P. Borkowski 2016
205 Pozycjonowanie napędu SINAMICS za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200 w aplikacji robota typu „Pick and Place” wraz z modyfikacją stanowiska szkoleniowego Inż Krzysztof Filipczak Prof. P. Borkowski 2016
206 Stanowisko do badania charakterystyk czasowych wyłączników nadprądowych. Inż Bartłomiej Kawa Prof. P. Borkowski 2016
206 Sterowanie układu badawczego do pomiaru charakterystyki łukowej łącznika prądu przemiennego. Inż Maciej Komorowski Dr inż. M. Pawłowski 2016
207 Badanie zjawisk łączeniowych podczas załączania lamp LED. Inż Mateusz Syczewski Dr inż. M. Pawłowski 2016
208 Aplikacja sterująca pozycjonowanie silnika synchronicznego w podnośniku przemysłowym w magazynie wysokiego składowania przy użyciu napędu i sterownika firmy SIEMENS Inż Arkadiusz Kawnik Dr inż. M. Pawłowski 2016
209 Sterowanie układu badawczego do pomiaru charakterystyki łukowej łącznika prądu przemiennego. Inż Łukasz Zdun Dr inż. M. Pawłowski 2016
210 Stanowisko laboratoryjne do realizacji wizualizacji sterowania procesem technologicznym na panelu HMI Inż Jarosław Waszczykowski Prof. P. Borkowski 2016
211 Samochodowy komputer pokładowy oparty o platformę komputerową Raspberry PI Inż Wojciech Urbański Prof. P. Borkowski 2016
212 Stanowisko laboratoryjne do nauki programowania sterowników Siemens S7-1200 Mgr Paweł Dobrowolski Prof. P. Borkowski; Mgr inż. A Sienicki 2016
213 Stanowisko laboratoryjne do nauki programowania sterowników Allen-Bradley L32E Mgr Jarosław Wieczorek Prof. P. Borkowski; Mgr inż. A Sienicki 2016
214 Stanowisko do badania wyłączników różnicowoprądowych oparte o platformę Raspberry PI Mgr Jarosław Bubiński Prof. P. Borkowski; Mgr inż. A Sienicki 2016


Data publikacji 2016-04-07 11:53:15