Strona główna > Dydaktyka > Tematy prac dyplomowych


 Tematy prac dyplomowych

Kierunek Mechatronika, studia I stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1 Komputerowo wspomagane projektowanie przekaźnikowych elektromagnesów napędowych prądu stałego. Computer-aided design of DC electromagnet drive of a relay prof. dr hab. W.Tarczyński
2 Komputerowo wspomagane projektowanie przekaźnikowych elektromagnesów napędowych prądu przemiennego. Computer-aided design of AC electromagnet drive of a relay. prof. dr hab. W.Tarczyński
3 Komputerowo wspomagane badanie parametrów przekaźników z napędem elektromagnesowym.
(2 dyplomantów)
Computer-aided testing of parameters of relays with electromagnet drives. prof. dr hab. W.Tarczyński
4 Modelowanie nagrzewania elektromagnesu napędowego przekaźnika. Modeling of heating of electromagnet relay drive. prof. dr hab. W.Tarczyński
5 Modelowanie nagrzewania toru prądowego przekaźnika. Modeling of heating of relay current path. prof. dr hab. W.Tarczyński
6 Analiza nagrzewania toru prądowego łącznika za pomocą pakietu FLUX. Analysis of heating of switch current path using the package FLUX. prof. dr hab. W.Tarczyński
7 Symulacja załączania elektromagnesów stycznikowych prądu stałego za pomocą pakietu FLUX. Simulation of DC electromagnet switching on using the package FLUX. prof. dr hab. W.Tarczyński
8 Analiza stycznikowych napędów elektromagnesowych prądu przemiennego za pomocą pakietu Flux. Analysis of AC electromagnet drives of contactors using the package FLUX. prof. dr hab. W.Tarczyński
9 Symulacja pracy elektromagnesów zasilanych impulsowo za pomocą pakietu FLUX. Simulation of work of pulse-powered electromagnets using the package FLUX. prof. dr hab. W.Tarczyński

 

Kierunek Elektrotechnika, studia I stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1


2 Opracowanie i budowa układu do ciągłej rejestracji wybranych parametrów warystorów. Design and preparation of a setup for continuous acquisition of selected varistor parameters. dr inż. R.Lasota
3 Opracowanie i budowa panelu zasilającego do wielokanałowego wzmacniacza pomiarowego. Design and preparation of power supply panel for multichannel measuring amplifier. dr inż. R.Lasota

 

Kierunek Elektrotechnika, studia II stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1


2 Opracowanie i wykonanie układu zasilania awaryjnego dla zdalnie sterowanych obiektów. Design and preparation of emergency power supply unit for remotely controlled objects. dr inż. R.Lasota
4 Opracowanie i wykonanie stanowiska diagnostycznego do badań akumulatorowych pakietów zasilających. Design and preparation of a diagnostic laboratory station for examination of battery packs. dr inż. R.Lasota
5 Opracowanie i budowa układu do zautomatyzowanych pomiarów natężenia pola magnetycznego w komorze gaszeniowej wybranego łącznika prądu stałego. Design and preparation of a setup for automated measuring intensity of magnetic field inside extinguishing chamber of DC switch. dr inż. R.Lasota

 

Kierunek Energetyka, studia I stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1 Analiza systemów zasilania pokładowych urządzeń okrętowych. Analysis of power supply systems for on-board maritime equipment. dr inż.
R.Lasota
2 Analiza systemów zasilania pokładowych urządzeń lotniczych. Analysis of power supply systems for on-board aviation equipment. dr inż. R.Lasota
3 Analiza systemów zasilania pojazdów szynowych i drogowych. Analysis of power supply systems for rail and road vehicles. dr inż. R.Lasota

 

Kierunek Informatyka, studia I stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1 Edukacyjna, interaktywna witryna internetowa dotycząca metod numerycznych. Educational, interactive website for numerical methods. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
2 Edukacyjny portal dotyczący dyfuzyjnej tomografii optycznej. Educational website for diffusion optical tomography. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
3 Analiza danych za pomocą PCA. Data analysis with PCA. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
4 Budowa modelu i generacja siatki dla Metody Elementów Brzegowych w programie Netgen. Construction of model and mesh generation for Boundary Element Method in Netgen. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
5 Postprocessing w Metodzie Elementów Brzegowych przy Użyciu 3D OpenGL. Postprocessing in Boundary Element Method using 3D OpenGL. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka

 

Kierunek Informatyka, studia II stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Temat pracy w języku angielskim Opiekun
1 Porównanie wybranych gradientowych metod optymalizacji stosowanych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej. Comparison of selected gradient optimization methods applied to the solution of the inverse problem in impedance tomography. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
2 Implementacja metody elementów brzegowych dla wybranych obiektów trójwymiarowych. Implementation of the boundary element method for selected 3D objects. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka
3 Zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej. Using of recursive neural networks to the solution of the inverse problem in impedance tomography. dr inż. M.Stasiak-Bieniecka

 

Kierunek Elektrotechnika, studia I i II stopnia

L.p. Temat pracy w języku polskim Opiekun
1 Inteligentny napęd synchronizowanego wyłącznika próżniowego prądu przemiennego. prof.
M.Bartosik
2 Badania dynamiki napędu indukcyjno-dynamicznego komory próżniowej za pomocą ultraszybkiej kamery cyfrowej. prof.
M.Bartosik
3 Mechanizmy erozji materiałów kompozytowych przy dużych prądach. prof. P.Borkowski
4 Matematyczny model stadium mostkowego w stykach. prof. P.Borkowski
5 Matematyczny model obszaru przykatodowego łuku w powietrzu. prof. P.Borkowski
6 Matematyczny model obszaru przyanodowego łuku w powietrzu. prof. P.Borkowski
7 Analiza zjawisk przedłukowych w zestykach silnoprądowych. prof. P.Borkowski
8 Analiza statystyczna parametrów elektrycznych fazy mostkowej podczas wyłączania półfali prądu. prof. P.Borkowski
9 Erozja łukowa styków przy wyłączaniu prądów do 1000A prof. P.Borkowski
10 Analiza i opracowanie czujnika prądu do przekaźników nadprądowych wyłączników szybkich. dr inż.
R.Lasota
11 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań zjawisk w szybkich wyłącznikach próżniowych. dr inż.
R.Lasota
12 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań wielkości nieelektrycznych w łącznikach. dr inż.
R.Lasota
13 Opracowanie i wykonanie układu do stabilizacji pracy napędu pomocniczego w wyłączniku trakcyjnym. dr inż.
R.Lasota
14 Symulacja załączania elektromagnesów stycznikowych prądu stałego za pomocą pakietu FLUX i SIŁA. prof. W.Tarczyński
15 Zastosowanie szybkiej kamery filmowej do badań strumieni plazmy. prof. W.Tarczyński
16 Wpływ dynamiki plazmy w łuku łączeniowym na kompatybilność elektromagnetyczną. prof. W.Tarczyński
17 Modelowanie ruchu wyładowania między strumieniami plazmy za pomocą programu FLUENT. prof. W.Tarczyński
18 Badania zaburzeń elektromagnetycznych wywołanych łukiem łączeniowym. prof. W.Tarczyński
19 Wpływ częstotliwości prądu na zdolność łączeniową. prof. W.Tarczyński
20 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań wielkości nieelektrycznych w łącznikach. prof. W.Tarczyński
21 Zastosowanie szybkiej kamery filmowej do badań zjawisk w ogranicznikach pradu. prof. W.Tarczyński
22 Erozja styków w wyłącznikach niskonapięciowych. prof. P.Borkowski
23 Modele cieplne łuku krótkiego dla dużych prądów i ich analiza za pomocą pakietu Mathcad. prof. P.Borkowski
24 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań szybkich wyłączników zestykowych prądu stałego. dr inż.
R.Lasota
25 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań styczników trakcyjnych. dr inż.
R.Lasota
26 Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań przekaźników trakcyjnych. dr inż.
R.Lasota
27 Analiza rozkładów temperatur w łuku łączeniowym za pomocą pakietu FLUX. prof. W.Tarczyński
28 Symulacja pracy elektromagnesów impulsowych za pomocą pakietu FLUX. prof. W.Tarczyński
29 Analiza nagrzewania toru prądowego łącznika za pomocą pakietu FLUX. prof. W.Tarczyński
30 Analiza stycznikowych napędów elektromagnesowych prądu przemiennego za pomocą pakietu Flux. prof. W.Tarczyński
31 Zastosowanie szybkiej kamery filmowej do badań zjawisk w ogranicznikach prądu. prof. W.Tarczyński
32 Zastosowanie szybkiej kamery filmowej do badań strumieni plazmy. prof. W.Tarczyński


Data publikacji 2017-02-02 20:45:31