Strona główna > Kadra > Piotr Borkowski > CV


 CV

Piotr Borkowski (ur. 1965 w Łodzi) – profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, naukowiec pracujący w dyscyplinie nauk technicznych o specjalności aparaty elektryczne oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami.

Przebieg pracy zawodowej

Piotr Borkowski ukończył Politechnikę Łódzką w 1989 roku. W trakcie ostatniego roku studiów podjął prace w Instytucie Aparatów Elektrycznych PŁ najpierw na stanowisku stażysty, a następnie asystenta stażysty. W 1999 roku, bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2010 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. W latach 2005-2007 dodatkowo pracował w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Aparatury Manewrowej ORAM na stanowisku adiunkta, równocześnie będąc członkiem Rady Naukowej Ośrodka. Od roku 2011 jest Kierownikiem Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem dwóch zespołów naukowych: Zestyków Elektrycznych i Łączników Czujnikowych” oraz „Systemów zarządzania budynkami HMS/BMS. Był promotorem w 2 przewodach doktorskich.

Działalność naukowa

Opublikowany dorobek naukowy Piotra Borkowskiego, w liczbowym ujęciu syntetycznym, obejmuje autorstwo lub współautorstwo łącznie 89 publikacji, 3 monografii, 3 podręczników akademickich i 2 skryptów. Był głównym wykonawcą 21 grantów KBN, MNiSW, NCN i NCBiR (w tym jako Kierownik – 6). Wykonał 48 prac projektowych i doświadczalnych dla przemysłu. Posiada jeden atent.

Obszar zainteresowań naukowych Borkowskiego jest skoncentrowany w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej problematyki materiałów stykowych, a nadto w zakresie inteligentnych systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków. W obu przypadkach jest to bardzo nowoczesna tematyka badawcza, która ma istotne znaczenie praktyczne. Tematyka ta jest zawarta w kilku spójnych obszarach. W zakresie materiałów stykowych dotyczy prac związanych z badaniami zjawisk fizycznych oraz wspomaganym komputerowo projektowaniem szerokiej gamy nowoczesnych materiałów stykowych, w tym badań nad nową generacją nanokrystalicznych materiałów stykowych, czy też nad zastosowaniem metody spiekania proszków przy wykorzystaniu techniki syntezy mechanicznej. W zakresie inteligentnych systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków dotyczy prac związanych z systemami zarządzania budynkiem HMS/BMS, podstawami teoretycznymi integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu dla zoptymalizowania ich funkcjonowania, zminimalizowania strat energii oraz jak najlepszego spełnienia wymagań ochrony środowiska.

Piotr Borkowski jest członkiem (od 1989 roku) i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich w specjalnościach: aparaty elektryczne oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami. Jest członkiem Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2009 roku). Był ekspertem w projekcie Energy2B (2009-2012), współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Był członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (2007-2010 roku). W 2006 roku założył i jest opiekunem naukowym studenckiego koła naukowego „Sterowniki programowalne i urządzenia łączeniowe”, powołanego przy Instytucie/Katedrze Aparatów Elektrycznych. Był członkiem Środowiskowej Komisji Rewizyjnej AZS w randze wiceprzewodniczącego (2006-2011). Był Sekretarzem Organizacyjnym w 4 kolejnych Międzynarodowych Konferencjach „Switching Arc Phenomena” organizowanych przez IAE PŁ (1993-2005).

Za działalność badawczą otrzymał wielokrotnie nagrody JM Rektora PŁ (1993, 1994, 1998, 2000 i 2002). Działalność naukowa Piotra Borkowskiego została również doceniona przez Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Łodzi, które przyznało mi nagrodę w roku 2001 w dziedzinie nauk technicznych.

W 2012 otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Działalność dydaktyczna

Od chwili podjęcia pracy w Instytucie Aparatów Elektrycznych prowadził zajęcia o różnym charakterze (wykłady, ćwiczenia, projektowanie, laboratoria) zarówno z dziedziny aparatów elektrycznych jak i technik informatycznych. Opracował szereg nowych wykładów, przede wszystkim z przedmiotów. Prowadził kursy szkoleniowe dla studentów z zakresu programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych kończące się wydaniem certyfikatu. W 2005 opracował moduł semestralny pt. Sieci i urządzenia zasilające dla potrzeb Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz WSHE w Łodzi) do nauki przez Internet tzw. e-learning. Jest współautorem 1 publikacji elektronicznej (2000), 2 skryptów dla studentów (2004, 2005) oraz 2 podręczników akademickich (2007, 2009). Był opiekunem prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich wykonywanych. Uczestniczył w recenzowaniu prac dyplomowych i komisjach egzaminów dyplomowych.

Piotr Borkowski ukończyłem trzypoziomowy komputerowy kurs AUTOCAD w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym istniejącym przy Instytucie Automatyki PŁ (1992/93), w 1998 r. dwupoziomowy kurs z Rachunkowości w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu i Gospodarki "DOSKO" w Łodzi.  W 2000 r. otrzymał możliwość nadawania certyfikatów z zakresu pakietu finansowo-księgowego "Symfonia" i "Symfonia Forte" firmy MATRIX, natomiast W 2004 r. ukmożliwość nadawania certyfikatów z zakresu pakietu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego "PC Biznes" i "PC Biznes PRO" firmy StreamSoft. W 2005 r. ukończył szkolenie firmy DEHN w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej nowoczesnych obiektów przeznaczonych dla biznesu i handlu. W 2007 r. ukończył szkolenie firmy National Instruments w zakresie programowania w środowisku LabVIEW oraz w 2009 r. ukończył szkolenie i otrzymałem możliwość nadawania certyfikatów z zakresu inteligentnego sterowania budynkami w technologii LCN (Local Control Network).

 

 Data publikacji 2014-12-05 10:39:07