Strona główna > O Katedrze > Aktualności > Finał Konkursu o Nagrodę Siemensa 2019


 Finał Konkursu o Nagrodę Siemensa 2019

Podczas uroczystości, która miała miejsce 25 czerwca 2019 r., Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów i doktorów habilitowanych, wręczono również Medal PW oraz Medal Młodego Uczonego, a także rozdano nagrody
w Konkursie o Nagrodę Siemensa 2019.

W XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki, nagrodę badawczą otrzymał Zespół Naukowy pracowników KAtedry Aparatów Elektrycznych WEEIA PŁ w składzie:

W XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki, nagrodę badawczą otrzymał Zespół Naukowy pracowników KAtedry Aparatów Elektrycznych WEEIA PŁ
w składzie:

Dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka, za pracę pt.: Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils (Redundacyjny, niespolaryzowany, próżniowo-półprzewodnikowy system ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów).

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 r. na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce
w zakresie m.in.: elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Lista laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa 2019 - link.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

W uzupełnieniu pragniemy poinformować, że nagrodzony Zespół Naukowców w kategorii Nagroda Badawcza, to wieloletni pracownicy Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej powstałej w 1945 na bazie Pracowni Aparatów Elektrycznych.

Misją Katedry Aparatów Elektrycznych, kierowanej obecnie przez Profesora Piotra Borkowskiego, jest tworzenie szerokich możliwości rozwoju nowoczesnych badań naukowych, technologii i wdrożeń w zakresie aparatów i urządzeń elektrycznych
(w tym elektrotrakcyjnych) oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkami, dla kształcenia i wychowywania wysokokwalifikowanych kadr naukowych oraz inżynierskich, mogących sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej i technicznej.

Katedra jest wspólnotą nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i pozostałych pracowników oraz absolwentów, jednoczących się w trosce i dbałości o jej rozwój teraźniejszy oraz przyszłość. Uznajemy za nadrzędne znane zasady akademickie: poszanowanie godności, indywidualnych przekonań, praw obywatelskich i aspiracji każdego człowieka, respektowanie obowiązków i swobód akademickich, dążenie do prawdy naukowej, szacunek dla wiedzy i umiejętności, otwartość na nowe idee, rzetelność w udostępnianiu i upowszechnianiu wiedzy, a także zero tolerancji dla plagiatorstwa lub innego naruszania zasad etycznych. Dotyczy to w jednakowym stopniu wszystkich członków wspólnoty.

Szacunek dla celu i dobra wspólnego buduje dobre imię Katedry, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe. Dbałość
o rozwój podmiotowości i samorządności studentów, w tym zwłaszcza studenckiego ruchu naukowego, pozwala na kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli. Przekazywanie studentom nie tylko niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale także wspomaganie ich pasji badawczej kształtowanie twórczych postaw, odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, dobrze służy gospodarce i całemu społeczeństwu.

Zapewnienie najwyższego poziomu pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej jest główną społeczną rolą Katedry
i obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń, a wykształcenie uzyskane w Katedrze powinno pomóc absolwentom w rozumieniu związków nauki i techniki z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym, we współtworzeniu w Polsce społeczeństwa wiedzy.

Otrzymane wyróżnienie upewnia nas w słuszności obranego kierunku interdyscyplinarnego podejścia do współczesnej nauki oraz wzajemnego łączenia pasji z zawodem, wiedzy teoretycznej i specjalistycznej praktycznej z wdrożeniami przemysłowymi, a uzyskanej praktyki przemysłowej z edukacją studentów. Praca Zespołu i jego zaangażowanie naukowe to również wspaniały drogowskaz do dalszego kierunku rozwoju Katedry oraz doskonała motywacja dla młodego pokolenia naukowców i studentów.

Dumni z osiągnięć Kolegów pracownicy katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej

 

Na podstawie informacji udostępnionych przez Politechnikę Warszawską, opracował: dr inż. Mariusz JabłońskiData publikacji 2020-06-19 14:03:23