Strona główna > O Katedrze > Sylwetki dyrektorów > Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski


 Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Piotr Borkowski (ur. 1965 w Łodzi) – profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, naukowiec pracujący w dyscyplinie nauk technicznych o specjalności aparaty elektryczne oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami.

Przebieg pracy zawodowej

Piotr Borkowski ukończył Politechnikę Łódzką w 1989 roku. W trakcie ostatniego roku studiów podjął prace w Instytucie Aparatów Elektrycznych PŁ najpierw na stanowisku stażysty, a następnie asystenta stażysty. W 1999 roku, bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2010 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. W latach 2005-2007 dodatkowo pracował w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Aparatury Manewrowej ORAM na stanowisku adiunkta, równocześnie będąc członkiem Rady Naukowej Ośrodka. Od roku 2011 jest Kierownikiem Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem dwóch zespołów naukowych: Zestyków Elektrycznych i Łączników Czujnikowych” oraz „Systemów zarządzania budynkami HMS/BMS. Był promotorem w 2 przewodach doktorskich.

Działalność naukowa

Opublikowany dorobek naukowy Piotra Borkowskiego, w liczbowym ujęciu syntetycznym, obejmuje autorstwo lub współautorstwo łącznie 115 publikacji, 3 monografii, 3 podręczników akademickich i 2 skryptów. Był głównym wykonawcą 21 grantów KBN, MNiSW, NCN i NCBiR (w tym jako Kierownik – 6). Wykonał 48 prac projektowych i doświadczalnych dla przemysłu. Posiada jeden atent.

Obszar zainteresowań naukowych Borkowskiego jest skoncentrowany w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej problematyki materiałów stykowych, a nadto w zakresie inteligentnych systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków. W obu przypadkach jest to bardzo nowoczesna tematyka badawcza, która ma istotne znaczenie praktyczne. Tematyka ta jest zawarta w kilku spójnych obszarach. W zakresie materiałów stykowych dotyczy prac związanych z badaniami zjawisk fizycznych oraz wspomaganym komputerowo projektowaniem szerokiej gamy nowoczesnych materiałów stykowych, w tym badań nad nową generacją nanokrystalicznych materiałów stykowych, czy też nad zastosowaniem metody spiekania proszków przy wykorzystaniu techniki syntezy mechanicznej. W zakresie inteligentnych systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków dotyczy prac związanych z systemami zarządzania budynkiem HMS/BMS, podstawami teoretycznymi integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu dla zoptymalizowania ich funkcjonowania, zminimalizowania strat energii oraz jak najlepszego spełnienia wymagań ochrony środowiska.

Piotr Borkowski jest członkiem (od 1989 roku) i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich w specjalnościach: aparaty elektryczne oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami. Jest członkiem Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2009 roku). Był ekspertem w projekcie Energy2B (2009-2012), współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Był członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (2007-2010 roku). W 2006 roku założył i jest opiekunem naukowym studenckiego koła naukowego „Sterowniki programowalne i urządzenia łączeniowe”, powołanego przy Instytucie/Katedrze Aparatów Elektrycznych. Był członkiem Środowiskowej Komisji Rewizyjnej AZS w randze wiceprzewodniczącego (2006-2011). Był Sekretarzem Organizacyjnym w 4 kolejnych Międzynarodowych Konferencjach „Switching Arc Phenomena” organizowanych przez IAE PŁ (1993-2005).

Główne kierunki działalności naukowej i specjalności : aparaty elektryczne, wyłączanie prądów stałych w trakcji miejskiej i kolejowej, rozłączanie prądów stałych w nadprzewodzących obwodach o dużej indukcyjności (CERN), erozja materiałów kompozytowych, obliczenia numeryczne procesów cieplnych w stykach, automatyzacja i komputeryzacja procesów pomiarowych, Home or Building Management Systems, integracja systemów sterowania inteligentnymi budynkami, smart metering, efektywność energetyczna, sieci komputerowe

Od 2016 r. zespół naukowo-badawczy którym kieruje, wygrał w departamencie Machine Protection and Electrical Integrity Group CERN trzy konkursy na projekty w zakresie opracowania systemów szybkich redundantnych niespolaryzowanych bezłukowych łączników prądu stałego na 600 A, 2000 A i 13000 kA dla ochrony Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC (Large Hadron Collider) przed skutkami utraty nadprzewodnictwa (Quench Protection System).

Za działalność badawczą otrzymał wielokrotnie nagrody JM Rektora PŁ (1993, 1994, 1998, 2000 i 2002). Działalność naukowa Piotra Borkowskiego została również doceniona przez Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Łodzi, które przyznało mu nagrodę w roku 2001 w dziedzinie nauk technicznych. W 2012 otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Medal 40-lecia PŁ 1993; Nagroda Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Łodzi za dorobek naukowy - 2001; Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - 2008; Odznaka „Zasłużony dla PŁ” - 2010; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011; Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2012; tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w 2017; Złota Odznaka Honorowa SEP – 2017; Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna za osiągnięcia naukowe w rozwoju elektroenergetyki 2018.

Działalność dydaktyczna

Od chwili podjęcia pracy w Instytucie Aparatów Elektrycznych prowadził zajęcia o różnym charakterze (wykłady, ćwiczenia, projektowanie, laboratoria) zarówno z dziedziny aparatów elektrycznych jak i technik informatycznych. Opracował szereg nowych wykładów, przede wszystkim z przedmiotów. Prowadził kursy szkoleniowe dla studentów z zakresu programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych kończące się wydaniem certyfikatu. W 2005 opracował moduł semestralny pt. Sieci i urządzenia zasilające dla potrzeb Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz WSHE w Łodzi) do nauki przez Internet tzw. e-learning. Jest współautorem 1 publikacji elektronicznej (2000), 2 skryptów dla studentów (2004, 2005) oraz 2 podręczników akademickich (2007, 2009). Był opiekunem prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich wykonywanych. Uczestniczył w recenzowaniu prac dyplomowych i komisjach egzaminów dyplomowych.

Piotr Borkowski ukończył trzypoziomowy komputerowy kurs AUTOCAD w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym istniejącym przy Instytucie Automatyki PŁ (1992/93), w 1998 r. dwupoziomowy kurs z Rachunkowości w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu i Gospodarki "DOSKO" w Łodzi.  W 2000 r. otrzymał możliwość nadawania certyfikatów z zakresu pakietu finansowo-księgowego "Symfonia" i "Symfonia Forte" firmy MATRIX, natomiast W 2004 r. możliwość nadawania certyfikatów z zakresu pakietu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego "PC Biznes" i "PC Biznes PRO" firmy StreamSoft. W 2005 r. ukończył szkolenie firmy DEHN w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej nowoczesnych obiektów przeznaczonych dla biznesu i handlu. W 2007 r. ukończył szkolenie firmy National Instruments w zakresie programowania w środowisku LabVIEW oraz w 2009 r. ukończył szkolenie i otrzymałem możliwość nadawania certyfikatów z zakresu inteligentnego sterowania budynkami w technologii LCN (Local Control Network).

Działalność w organizacjach, kołach i stowarzyszeniach

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - członek od 1989; Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN - członek od 2009; Środowiskowa Komisja Rewizyjna AZS w Łodzi - członek 2006-2011; Prof. nadzw. PŁ od 2010; kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych od 2011; członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 2015; Komisja Kwalifikacyjna przy SEP – członek od 2015; V-ce przewodniczący 8.Gr ds. KIS „Inteligentne i energooszczędne budynki” przy Ministerstwie Gospodarki RP od 2015 do 2016; Sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki PAN – członek od 2016; Przewodniczący 5.Gr ds. KIS „Inteligentne i energooszczędne budynki” przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP od 2017; członek Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju RP od 2017; Zespół Ekspertów SEP – członek od 2018; Polski Komitet Elektrotechnologii SEP – członek od 2018; Profesor PŁ od 2019.Data publikacji 2019-05-27 07:57:32