Strona główna > Kadra > Zdzisław Tarociński


 Zdzisław Tarociński
dr hab. inż. Zdzisław Jan Tarociński, prof PŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa

Urodził się w Rogalinie koło Poznania w roku 1921, zmarł 22 września 2015 w Łodzi.

Pracę na Politechnice Łódzkiej rozpoczął w 1949 roku pod kierownictwem mgr. inż. Stanisława Dzierzbickiego, kiedy nie było jeszcze Zakładu Aparatów Elektrycznych. Rozpoczęcie prac naukowych było związane z rozbudową bazy laboratoryjnej. W latach 1952-57 brał udział w pracach umownych, które w efekcie dały fundusze na budowę zwarciowni generatorowej prądu przemiennego i stałego. Prace umowne dotyczyły:

  • projektu instalacji elektrycznej do budowanej przez Instytut Techniki Cieplnej. turbiny gazowej (1952 – 55), oraz stanowiska do badania drgań łopatek turbiny
  • projektu instalacji elektrycznej w budowanym Teatrze Wielkim w Łodzi.
  • projektu i wdrożenia rozłącznika krzywkowego (1955 – 57). W między-czasie (1952 – 56) brał on udział w projektowaniu wspomnianych zwarciowni, których uruchomienie dało potężne źródło energii i możliwości zaczęcia prac konstruktorskich i badawczych.

Dzięki tak rozbudowanej  bazie laboratoryjnej już w Katedrze Aparatów Elektrycznych przystąpił do wykonywania pracy doktorskiej z dziedziny gaszenia łuku niskiego napięcia w polu elektromagnetycznym – rok 1964. Pracę habilitacyjną, którą częściowo wykonał w Anglii  zakończył w 1969 roku.

Po habilitacji nadal zajmował się łukiem krótkim i był promotorem 3 prac doktorskich, z których dwie zostały wykonane w języku polskim (dr Zbigniew Kołaciński i dr Andrzej Holi),  a   trzecia dr H. Lafta i czwarta dr H. Buttar prowadzona wspólnie z prof. B. Bolanowskim w języku angielskim.

W latach 1979 – 1984 pracował w Algierii na UnivrsiteTizi Ouzu jako profesor.

Od roku 1964 uczestniczył w 18 międzynarodowych konferencjach oraz 5 krajowych. Wygłaszał referaty lub wykłady w Politechnice Karl-Marx- Stadt (NRD), w University of Strathclyde (W. Brytania), w Technische Hochschule Ilmenau (NRD), w Electrical Research Association, University of Liverpool (Anglia), Melbeurne University (Australia), Xian Jiaotong  University (Chiny), i Shanghai Electrical Apparatus Research Institute (Chiny).

Działalnośc dydaktyczno-wychowawcza

W latach 1945 – 54 prowadził zajęcia laboratoryjne, a od roku 1954 wykłady początkowo w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, później na Studium Wieczorowym, a następnie na Studium Dziennym i Podyplomowym. W czasie swej pracy był opiekunem roku, grupy oraz opiekunem Koła Naukowego. Prowadził Seminaria Dyplomowe na Studium Dziennym i był kierownikiem Studiów Podyplomowych. Był współautorem skryptu: Laboratorium skryptu: Laboratorium z Przyrządów Rozdzielczych PWN 1957 i skryptu: Mesures Electriques P016 Universite de Tizi-Ouzou- Algieria 1981. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze był parokrotnie wyróżniony nagrodami Jego Magnificencji Rektora PŁ.

Kształcenie młodej kadry

Był promotorem prac doktorskich wymienionych w punkcie 1, oraz recenzentem 5 rozpraw doktorskich w Politechnice Łódzkiej i Warszawskiej, jednej książki w języku angielskim oraz 20 artykułów i opracowań.

Działalność organizacyjna

W Politechnice Łódzkiej pełnił następujące funkcje organizacyjne: zastępca dyrektora Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 1974 –79, Instytutu Aparatów Elektrycznych 1985 – 86 i 1990, kierownika Studium Podyplomowego 1973 – 75, sekretarza naukowego pierwszej i dziewiątej Międzynarodowej Konferencji Switching Arc Phenomena.

Działalność organizacyjna poza Politechniką Łódzką

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Agence pour Cooperaion Technique Industrielle et Economique (ACTIM) – Paris-członek, przewodniczący Kola SEP-u i wielokrotny członek  Zarządu.

Działalność w czasie emerytury

Multimedia były jego pasją. W roku 1997 został członkiem Komisji Historycznej i powierzono mu działalność publikacyjną . W latach 1997 – 2012 zorganizował komórkę  multimedialną, w której można było nagrywać i odtwarzać filmy w rożnych technikach . W sumie opracowano 36 filmów w 4 działach:

  • Dokumentacja Źródłowa i Filmowa Kampusów Politechniki –13 filmów, czas odtwarzania 106 min.
  • Działalność Dydaktyczna i Naukowa Jednostek Politechniki –4 filmy czas odtwarzania 179 min.
  • Dokumentacja Filmowa Wydarzeń w Rektorskiej Komisji Historycznej – 13 filmów czas odtwarzania 311 min.
  • Dokumentacja Źródłowa Wydarzeń w Rektorskiej Komisji Historycznej – 6 filmów czas odtwarzania 294 min.

Odnośnie tych filmów została zatwierdzona publikacja w Zeszytach Historycznych Politechniki Łódzkiej. Ostatnio opracowuje się w Katedrze Aparatów Elektrycznych publikacje Historia Działalności Specjalności Aparaty Elektryczne  w 4 rozdziałach.

 

 

 

 Data publikacji 2015-10-15 09:14:38