Strona główna > Kadra > Witold Tarczyński > CV


 CV

Prof. dr hab. inż. Witold Tarczyński,

Katedra Aparatów Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Przebieg pracy zawodowej: Politechnika Łódzka: studia, doktorat, habilitacja, tytuł profesora. W latach 1992-2007 zastępca dyrektora Instytutu Aparatów Elektrycznych, p.o. dyrektora w tym Instytucie. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Manewrowej Niskiego Napięcia OBR ORAM w Łodzi (1991-2007): - m.in. Przewodniczący Rady Naukowej, Redaktor Naczelny biuletynu Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM. Kilkumiesięczne (w sumie 2 lata) krajowe staże przemysłowe w innych przodujących polskich firmach. Zagraniczne staże naukowe, wykłady, szkolenia, konferencje: Wielka Brytania-University of Strathclyde (1985, 1987), Niemcy – Ilmenau (1986), Technische Universität Braunschweig (1990), Grecja-National Technical University of Athens (1991,1993), Francja - Institut National des Scienses Appliquees de Toulouse (1999), Hiszpania-University of Barcelona (1999), Szwecja-University of Kalmar (1998), RPA, Johannesburg (1996), Węgry - Budapeszt (1980, 1985), Czechy-Brno (1989), Praga (1998). Działalność naukowa : Autor 2 monografii oraz 80 artykułów w tym zdecydowaną większość stanowią prace samodzielne, bądź tylko z jednym współautorem. Ponadto znaczący jest też dorobek niepublikowany, obejmujący łącznie ponad 100 prac naukowo-badawczych o charakterze ekspertyz, projektów i prac doświadczalno-konstrukcyjnych. Promotor i recenzent prac doktorskich oraz recenzent prac habilitacyjnych, książek, skryptów, artykułów.

Działalność naukowa: Autor 2 monografii oraz 80 artykułów w tym zdecydowaną większość stanowią prace samodzielne, bądź tylko z jednym współautorem. Ponadto znaczący jest też dorobek niepublikowany, obejmujący łącznie ponad 100 prac naukowo-badawczych o charakterze ekspertyz, projektów i prac doświadczalno-konstrukcyjnych. Promotor i recenzent prac doktorskich oraz recenzent prac habilitacyjnych, książek, skryptów, artykułów.

Prace podstawowe dotyczyły badań strumieni plazmy w łuku łączeniowym za pomocą ultraszybkiej kamery filmowej SFR z wirującym lustrem, którą filmowano łuk łączeniowy z prędkością do 0,5 mln. kadrów na sek., oraz za pomocą kamery cyfrowej PHOTRON APX RS, umożliwiającej filmowanie z prędkością 250 000 kadrów/s. Tak duże prędkości filmowania łuku łączeniowego pozwoliły uzyskać unikalne wyniki. Kamery te służyły także do weryfikacji wyników badań symulacyjnych łuku, przeprowadzonych za pomocą programów profesjonalnych (Fluent, Ansys), a także specjalnie w tym celu opracowanych własnych programów komputerowych. Spośród kilkudziesięciu publikacji, które opisują te prace, jako najważniejsze można wyróżnić doktorat i monografię habilitacyjną, dotyczącą m.in. symulacji ruchu łuku łączeniowego oraz artykuły, opublikowane w czasopiśmie wydawanym pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Opisane tam zostało m.in. nowoczesne ujęcie analizy ruchu łuku na ferromagnetycznych płytkach komory gaszeniowej, dające wyniki symulacji komputerowych nie publikowane dotąd na świecie i pozwalające na krytyczne spojrzenie na wcześniejsze publikacje. Uwieńczeniem badań symulacyjnych łuku łączeniowego są pierwsze wyniki w Polsce pokazujące, że można kompleksowo symulować w 3D proces palenia się łuku prądu przemiennego, z uwzględnieniem pojawiania się nowych kanałów wyładowczych w dowolnym miejscu łuku, wykorzystując do tego celu jeden profesjonalny pakiet komputerowy. Wykazano, że do opisu tego zjawisko bardziej wskazany jest model „chmurowy” łuku niż model prętowy. Równolegle z opisanymi wyżej badaniami podstawowymi wykonane zostało bardzo dużo badań analitycznych i eksperymentalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju konstrukcji łączników elektrycznych niskiego napięcia. Ta część badań, nosząca charakter nie tylko badań naukowych ale i badań konstruktorskich, badań typu i wyrobu, wykonana była dla przemysłu. Najważniejszą pracą zastosowaną w praktyce był projekt i wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór nad wykonaniem modeli i prototypów rodziny przekaźników ziemnozwarciowych dla trakcji kolejowej, a następnie przeprowadzenie badań konstruktorskich tych przekaźników, co zostało udokumentowane patentem oraz wieloma opracowaniami i cyklem artykułów. Prowadzone też były prace związane z zastosowaniem komputerów początkowo do obliczeń w badaniach podstawowych, a potem do wspomagania prac projektowych i pomiarowych. Z artykułów dotyczących analiz komputerowych innych zagadnień niż łuk łączeniowy, można wymienić wspólną publikację (rozdział w monografii) z kolegami z Politechniki Ateńskiej: Tarczyński W., Kladas A.G., Tegopoulos J.A. Analisys of the main parameters of an E-shaped electromagnet with shading rings by using finite elements. Electric and Magnetic Filds - book by Nicolet A and Belmans R, Plenum Press - New York 1995, ss.269-272. Z tego nurtu badań, dotyczącego tematyki komputerowo wspomaganych badań i projektowania charakterystyczne są też artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej: 1. W. Tarczyński, T. Hejman, D. Smugała. Computer-Controlled Testing System for Investigating the Dynamic Characteristics of Contactors with A.C. Electromagnet Drives. Journal of the International Measurement Confederation MEASUREMENT 33 (2003) pp. 313-323), 2. Bolanowski B., Tarczyński W. A Test Stand for Testing Cyclically Loaded Geo-Nonwovens. Fibres & Textiles in Eastern Europe. Vol. 8, No.1 (28) 2000.

Najobszerniejszą pracą jest monografia, podsumowującą badania dotyczące wpływu sił elektrodynamicznych na zjawiska w aparatach elektrycznych: Tarczyński W. Elektrodynamika aparatów elektrycznych. Seria Wydawnicza: Postępy Techniki Wysokich Napięć. Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, stron 307. Ostatnio podjęto prace związane są z wykorzystaniem najnowszych technologii do budowy ograniczników prądu. Dotyczą one analizy zjawisk w ogranicznikach z ciekłym metalem. Powyższa tematyka badań realizowana była m.in. w wielu projektach badawczych finansowanych przez KBN i MNiSzW.

Działalność dydaktyczna: Współautor skryptu (udział 75%), opracowanie i wydanie 2 częściowego zbioru instrukcji do ćwiczeń (113 stron) w formie skryptu, promotor około 70 prac dyplomowych ( niektóre wyróżnione przez Rektora PŁ i SEP), współautor filmu dydaktycznego (wyróżnienie w konkursie Rektora PŁ). Autor, organizator, kierownik i realizator unikalnych w skali kraju i zagranicy, związanych z aparatami elektrycznymi specjalności, które w całości sponsorował przemysł. Prowadzenie wszystkich rodzajów zajęć z kilkunastu przedmiotów.

Prace związane z modernizacją studiów na Wydziale WEEIiA: Współudział w opracowaniu nowych programów studiów na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki. Współpraca międzynarodowa przy modernizacji studiów oraz zapewnieniu jakości nauczania zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, realizowanych w ramach wypełniania funkcji przewodniczącego komisji wydziałowych oraz kierownika zadań i uczestnika grantów europejskich (członek grupy zarządzającej grantem Joint European Project Grant S_JEP 12204-97, udziału w programie TEMPUS 1785, Przewodniczący Zespołu Oceny Wewnętrznej Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ dla zapewnienia jakości nauczania zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, w międzynarodowym programie Phare Multi-Country Programme in higher Education ZZ-95.20 w 1998 r., Przewodniczący Zespołu ds. Akredytacji kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki PŁ, współtwórca i koordynator modernizacji procesu dydaktycznego w ramach specjalności prowadzonych przez Instytut Aparatów Elektrycznych.

Działalność organizacyjna: Pełnione funkcje wydziałowe i pozauczelniane: P.o. Dyrektora Instytutu Aparatów Elektrycznych PŁ, Z-ca dyrektora IAE, pełnomocnik Kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący wielu komisji wydziałowych (Egzaminów Dyplomowych, Wstępnych, itp.), kierownik wielu zadań w zgłaszanych aplikacjach, stanowiska w OBR ORAM, Członek Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN, Członek kilku Wydziałowych Komisji. Praca na rzecz środowiska związanego z nauką i szkolnictwem wyższym, związana była z działalnością w najwyższych władzach związkowych branżowych, mianowicie w Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.

Odznaczenia i wyróżnienia za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, Medale 40-lecia, 50-lecia i 60-lecia Politechniki Łódzkiej oraz ponad dwadzieścia nagród Rektora PŁ., Dziekana Wydziału oraz Dyrektora Instytutu.Data publikacji 2014-12-05 09:52:23