Strona główna > Kadra > Eugeniusz Walczuk > Publikacje


 Publikacje

Monografie

 1. Elektrische Kontakte. Ausgewählte Beiträge von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Höft und Prof. Dr. rer. nat. habil. Helmut Günther Schneider. Akademie-Verlag, Berlin 1980. E. Walczuk: Über die Kontaktspannung von geschlossenen Starkstromkontakte (rozdział).
 2. Elektrische Kontakte und ihre Werkstoffe. Herausgegeben von A. Keil, W.A. Merl, E. Vinaricky. Spinger-Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo. 1984 (stron 496). E. Walczuk: Schweiβverhalten ruhender Kontakte unter Strombelastug (rozdział).

Publikacje:

 1. Barański R., Walczuk E.: Badania konstruktorskie zdol­ności łączeniowej styczników prądu przemiennego.  Przegląd Elektrotechniczny, 1961, z. 1, s. 24-30
 2. Barański R., Dzierzbicki S., Walczuk E.: Badania konstruktorskie zdolności łączeniowej łączników i   przełącz­ników zatablicowych  prądu zmiennego.  Przegląd Elektro­techniczny,  1961,  z.  1, s. 32-34.
 3. Barański R.,  Walczuk E.: Zdolność manewrowa styczni­ków na tle wymagań stawianych łącznikom manewrowych. Przegląd Elektrotechniczny,  1963,  z. 3,  s. 218-224
 4. Barański R., Walczuk E.: Obciążalność załączeniowa łączników energoelektrycznych limitowana sczepianiem styków.  Przegląd  Elektrotechniczny,  1964, z.1, s. 8-17.
 5. Barański R.,  Walczuk E.: Badania wytrzymałości mechanicznej  spoin załączeniowych.  Przegląd Elektrotechniczny, 1964, z.. 1, s. 48-50.
 6. Walczuk E.: Parametry charakteryzujące zdolność styczników trójfazowych do pracy w obwodach jednofazowych. Przegląd  Elektrotechniczny, 1964,  z. 1, s. 43-47.
 7. Walczuk E., Kochanowska A.: Pomiar czasu trwania odskoków łukowych w łącznikach energoelektrycznych przy uży­ciu miernika kondensatorowego. Pomiary Automatyka Kontro­la, 1964, z. 10, s. 450-453
 8. Walczuk E.: Metodyka badań czasu łukowego wyłączeniowego w łącznikach elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1965, z. 2, 8. 54-56.
 9. Walczuk E., Kochanowska A., Petryk O.: Analiza porównaw­cza niektórych parametrów zdolnościowych styczników prądu zmiennego produkowanych obecnie w Europie. Przegląd Elektrotechniczny, 1965, z. 5, s. 186-193.
 10. Walczuk E: Niektóre wyniki badań odskoków powstają­cych przy zamykaniu zestyków łączników oraz zjawisk z nimi związanych. Sesja Naukowa PŁ z okazji 20-lecle PŁ. Zeszyty Naukowe PŁ, 1965, z. 4, s. 122.
 11. Walczuk E., Porzadkowski E., Topolski T.: Układ do badań odskoków styków w łącznikach metodę zliczające. Pomiary Automatyka Kontrola, 1965, z. 10, s. 435.
 12. Walczuk E: Pomiary czasów charakteryzujących łączniki, Materiały Seminarium nt. "Metody badania łączników niskonapięciowych" Łódź, 1965, cz. I, s. 61.
 13. Walczuk E.: Badania styków. Mat. Seminarium nt. "Metody badania łączników niskonapięciowych", Łódź 1965, cz. II, s. 95
 14. Bolanowski B., Walczuk E., Górski H.: Pomiary mocy i energii łączeniowego łuku elektrycznego. Mat. Seminarium nt. "Metody badań łączników niskiego napięcia". Łódź, 1965, cz. I, s. 131
 15. Dzierzbicki S., Walczuk E.: Über das Verschweissen geschlossener Starkstrom-Flächenkontakte. Proc. of the Third International Research Symposium on Electric Contact Phenomena, Main /Orono/ 1966, s. 245-258.
 16. Dzierzbicki S., Walczuk E.: Badanie sczepiania się zam­kniętych zestyków płaskich. Przegląd Elektrotechniczny, 1966, z. 8, s. 301-307.
 17. Walczuk E.: Über die Energie eines zwischen ausschaltenden Kontakten brennenden Wechselstromlichtbogens. XI Intern. Wiss. Kolloquium, Ilmenau 1966, s. 31-38.
 18. Walczuk E.: Über die Lichtbogenspannung beim Einschaltprellen in den Schaltgeräten. 3. Kontakttagung "Kontakte in der Elektrotechnik". Berlin 1967, s. 167-175.
 19. Dzierzbicki S., Walczuk E.: Einfluss der Varändlichkeit der Stasszahl auf die Berechnung-ergebnisse der Kontaktabhebungen. 3. Kontakttagung "Kontakte in der Elektrotechnik", Berlin 1967, s. 159-166.
 20. Dzierzbicki S., Walczuk E.: Wpływ zmienności współczyn­nika restytucji na wyniki obliczeń odskoków styków. Przegląd Elektrotechniczny, 1968, z. 1, s. 22-25.
 21. Walczuk E.: Napięcie łuku międzystykowego w czasie odskoków styków w łącznikach elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1968. z. 1, s. 19-22.
 22. Walczuk E.: Zakłady VEB Elektro-Apparate-Werke w Berlinie-Treptow. Przegląd Elektrotechniczny 1968,  z. 2, s. 81.
 23. Walczuk E.: Układ do pomiaru czasu łukowego i ustalenia chwili rozejścia się styków w łącznikach. Pomiary Automatyka Kontrola, 1968, z. 2, 8. 65-67.
 24. Walczuk E.: Comparison of some parameters of ac contactors produced in Europe at present. BEAMA Translation  Service /Anglia/ 1968 /nowe opracowanie/
 25. Walczuk E.: Lichtbogenwanderung zwischen sich trennenden Kontaktstücken bei Wechselstrom. 4th Intern. Res. Sym. on Electrical Contact Phenomena, Swansea 1968, s. 192-195.
 26. Walczuk E.: Projektowanie zestyków łączników mechanizmowych niskiego napięcia. Mat. Konferencyjne nt.: "Metody projektowania łączników niskiego napięcia", Łódź,1968, cz. II. s. 139-186
 27. Walczuk E:  Issledowanie swariwajemsti kontaktnych materiałow. V. Wsiesojuznoje sawieszczanie po elektriczeskim kontaktom i kontaktnym materiałam. Moskwa 1969,  Wyd.  Elektriczeskie Kontakty, Izdatelstwo -Nauka", 1973, s. 84-87.
 28. Walczuk E.: Über das Schweissverchalten einschaltender Kontakte während des Prellens. Elektrotechnik  und Maschinenbau, 1970, z. 2, a. 111-119.
 29. Walczuk E.: Über den Einfluss der Energie der Prellichtbögen auf das Verschweissen von Kontakte. Elektrotechnik und Maschinenbau, 1970, z. 4, s. 197-203/
 30. Dzierzbicki S., Walczuk E.: Über den Einfluss des Einschaltstromes auf den Prellverlauf  bei  Kontakten. Mat. 5. Internationale Tagung über elektrische Kontakte, Monachium 1970,  s. 150-153.
 31. Walczuk E.: Charakterystyki napięciowe wyłączeniowego łuku międzystykowego. Sesja naukowa "25-lecie wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej", Łódź 1970, z. 3, s. 130-142.
 32. Walczuk E: Rozwój oraz poziom techniczny styczników produkowanych zagranicą. Przegląd Elektrotechniczny, 1970. z. 10, s. 399-405.
 33. Walczuk E.: Über die Lichtlogenenergie im Kontaktspalt beim Ausschalten von Wechselstrom. Archiv für Elektrotechnik 54, 1970, z. 1, s. 43-55.
 34. Walczuk E.: Über die Lichtbogenenergie im Kontaktspalt  von Wechselstrom-schaltgeräten.  I Międz. Symp. "Switching Arc Phenomena", Łódź 1970, s. 43-48.
 35. Walczuk E: Zum Problem der Dauerverschweissungen  von Kontaktstücken in Schaltgeräten. Elektrie, 1971, H. 8, s. 306-307
 36. Walczuk E.: Untersuchungen der Schweisseigenschaften feinkörnigen Silber-Cadmiumoxid-Kontaktwerkstoffe. Metall, 1972, H. 1, s. 38-41. Przedruk w wydawnictwie firmy Doduco "Information DODUCO” , Reg. No 1-31.
 37. Walczuk E: Wpływ odskoków sprężystych na sczepianie się zestyków łącznika. Zeszyty Naukowe PŁ Nr 37, Łódź 1972 /praca habilitacyjna/.
 38. Walczuk E.: Über die Lichtbogenenergie in einigen Sonderfällen des Llchtbogen-verhaltens in Kontaktspalt von Wechselstromschaltgeräten, II Międzyn. Symp. „Switching Arc Phenomena", Łódź, 1973, s. 88-94
 39. Walczuk E.: Über die Anwendung eines Parallelwiderstandes zur Löschung des Lichtbogens in Niederspannungswechsel-stromschaltgeräten. II Międzyn. Symp. "Switching Arc Phenonena", Łódź, 1973, s. 173-178.
 40. Ledochowicz Z., Walczuk E.: Prototyp stycznika z opora­mi gaszeniowymi na napięcie przemienne     1000 V. Przegląd Elektrotechniczny, 1973, z. 9, s. 293-296.
 41. Walczuk E.: Über das Schweißverhalten von Kantakten im Einflußgebiet der elektrodynamischen Abhaltekraft. 7-th International Conference on Electrlcal Contact Phenome­na. Paryż 1974, s. 138-146.
 42. Walczuk E., Ledochowicz Z.: Wechselstromluftschütze mit Paralellwiderstand. II. Międzyn. Sympozjum SIELA 74, Plowdlw 1974, s. 222-300.
 43. Walczuk E.: Nowe normy na zestawy łącznikowe niskonapięciowe. Informacje dla konstruktorów. ORAM, 1974/III, s. 91.
 44. Walczuk E: Metody badań własności materiałów na zestyki elektryczne. IV Konferencja          Metalurgii Proszków w Polsce, Zakopane. 1975, cz. IV, s. 341-354.
 45. Walczuk E., Tarczyński W.:  Badanie możliwości zwiększenia prądu znamionowego szczytowego rozłączników typu LO 400. Przegląd Elektrotechniczny, 1976, z. 2, s. 62-64
 46. Walczuk E.: Schweißeigenschaften von Kontaktwerkstoffen. ETZ-B, 1976, H. 12, 8. 372-374. Przedruk w wydawnictwie firmy Doduco "Information Doduco",1976, Reg. No 1-47.
 47. Walczuk E.: Strom-Spannungscharakteristiken und Widerstand gesohlossener  Starkstromkontakte beim Verschweißen. 3 th International Conferance on Electric Contact Phenomena, Tokio, 1976, 8. 245-250. Przedruk w wydawnictwie firmy Doduco "Information Doduco", 1976, Rej /1/47.
 48. Walczuk E.: Jednobiegunowy wyłącznik sieciowy – podstawowym elementem  zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna INELEKTRA’76, Bydgoszcz, 1976, s. 131-144.
 49. Dzierzblcki S, Walczuk E.: Zasady ograniczania prądu przez wyłączniki. Konferencja  Naukowo-Techniczna: Wyłączniki i rozdzielnice niskonapięciowe w układach energo-eletrycznych. Bielsko-Biała, 1976, s. 47-56
 50. Dzierzblcki S, Walczuk E.: Zasady budowy wyłączników ograniczających prąd. Konferencja Naukowo-Techniczna: Wyłączniki i rozdzielnice niskonapięciowe w układach energo-eletrycznych. Bielsko-Biała, 1976, s. 57-64.
 51. Walczuk E.: Untersuchung der Schweißeigenschaften von Kontaktwerkstoffen bei geschlossenen Starkstromkontakten. Metall, 1977, H. 4, s. 381-384. Przedruk w wydawnictwie firmy Doduco "Information Doduco", 1977, Reg. No. 1-50.
 52. Walczuk E.: Grundsßtzliche  Konstruktionsprobleme in strombegrenzenden Leitungschaltern für Wechselstrom, SIELA 77, Plowdiw, 1977, a. 137-143.
 53. Walczuk E.: Einfluß der Lichtbogenspannung auf den Stronvarlauf und Stromwärmeimpuls beim Stromausschalten mit strombegrenzenden Lelstungsschalter. III Miedz, Synp. "Swltching Arc Phenomena", Łódź, 1977T cz. I., 8. 137-143.
 54. Bolanowski B., Walczuk E.: Erscheinungen an Elektroden des Lichtbogens im Gas. III Intern. Symp. „Switching Arc Phenomana", Łódź 1977, cz. II, s. 72-76.
 55. Chróst K., Wojciechowski s., Walczuk E.: Properties of Directionally Solidified Silver-Copper Contact Matetials. 9th International Conference on Electric Contact Phenomena. Chicago, 1978, s. 259-264
 56. Walczuk E., Chróst K.: Einfluss des Fasergefüges auf die Schweisseigenschaften von Silber-Kupfer-Kontaktwerkstoffe. Metall, 1978, H. 12, s. 1234-1239. Przedruk w wydawnictwie firmy Doduco "Information Doduco", 1978, Reg. No. 1-55.
 57. Walczuk E.: Entfestigungs- und Schmelzspannung der Kontaktwerkstoffe bei Strom-belastung geschlossener Starkstromkontakte. Metall, 1979, H. 2, s. 164-167.
 58. Stolarz 5., Walczuk E., Kurzaja 3., Wojtasik K.: Spie­kane materiały stykowe AgNllO o szczególnie wysokichwłasnościach użytkowych. V Konferencja Metalurgii Proszków w Polsce. Poznań, 1979, cz. II, s. 297-314
 59. Walczuk E.: Versuchseinrichtung für automatisierte Untersuchungan von Schweißverhalten der Kontaktwerkstoffe bel geschlossenen Starkstromkontakten. Międz. Symp. SIELA 80, Plowdiw, 1980, 3. 10-17.
 60. Chróst K., Wojciechowskl S., Walczuk E.: Structure alignment of contact  material AgCu28 as a method of its properties improvement. 10th Intern. Conference on Electrical Contact Phenomena. Budapest, 1980, s. 895-904.
 61. Walczuk E.: Testing apparatus for investigations of characteristics of contact materials during current switching off up to 20 kA. 10th Intern. Conference on Electrical Contact Phenomena. Budapest, 1980, s. 1079-1088
 62. Walczuk E.: Resistance and temperature variation of heavy current contact in welding conditions. 10th Intern. Conference on Electrical Contact Phenomena. Budapest, 1980, s. 367-375.
 63. Walczuk E.: Metody badań własności materiałów stykowych w warunkach modelowych. Zeszyty  Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 378, Elektryka 70, s.37-57.
 64. Chróst K., Wojciechowski S., Walczuk E.:  Schalteigenschaften von Kontakten durch Anwendung einer AgCu28 Legierung mit gerichteter Faserstruktur, Metall, 1982,H. 1, s. 44-47
 65. Stolarz S., Walczuk E.: Die Eigenschaften von Silberkontaktwerkstoff AgNi10 in Form von Draht. Metall, 1982, B. 1, s. 40-43.
 66. Walczuk E., Stolarz S.: Investigations of technical properties of Ag/W contact materials for the moulded case circuit breakers. 11lth Intern. Conf. on Electrical Contacts.  ITK/ Berlin 1982, 8. 180-184.
 67. Walczuk E.: Zum Llchtbogenspannungs-Zeitverlauf beim Prellen einschaltender Starkstromkontakte. ETZ Archiv, 1982, H. 8, s. 249-252. Przedruk w wydawnictwie firmy Degussa "Elektrische Kontakte", 1982.
 68. Walczuk E.: Lichtbogen in Gas und 0l. 4 Międz. Symp. "Switching Arc Phenonena", 1981, Łódź, cz. II s. 51-53.
 69. Walczuk E. : Erklärung der Ungleichmässigkeit des Abbrandes in Motorachützen mit  Wechselstromantrieb. V Miedz. Symp. SIELA 83, Plowdiw 1983, s. 82-88
 70. Walczuk E., Pietrasik D.: Badania konstruktorskie ukła­du gaszącego nastawnika dźwignicowego. Informacje dla konstruktorów. ORAM 1984, s. 13-29.
 71. Walczuk E.:  Einiga Bemerkungen über die Unvellkcmmenheit der Abtastmessungen des Kontakt-wideratandes von Kontakten mit Fremdschichtan. 5 Miedz. Konf. KONTAKTRONIKA, Bydgoszcz 1985, tom 2, a. 105-113 oraz  Niektóre uwagi o niedoskonałości metod pomiaru rezystancji warstw obcych na stykach. Tom 1, s. 165-175
 72. Walczuk E.: Untersuchungen der zeitlichen Veränderung das Kontaktwiderstandes von dicken Frendschlchten auf Sllber-Kontaktstücken. 5 Miedz. Konf. KONTAKTRONIKA, Bydgoszcz 1985, tom 2, s. 30-37 oraz Badanie zmiany w czasie rezystancji zestykowej grubych warstw obcych na stykach srebrnych. Tom 1, s. 30-37.
 73. Walczuk E.: Seria wiadomości nt. Konferencji KONTASKTRONIKA: Wiadomości telekomutacyjne 1985, z. 12, s.18; Przegląd telekomunikacyjny 1985, z. 12, s. 1: Elektronika 1985, z. 9, s. 25.
 74. Walczuk E.: Badania zmiany w czasie rezystancji zestykowej grubych warstw obcych na stykach srebrnych. Wiadomości Telekomunikacyjne 1986, z. 7-8, s. 31-34.
 75. Walczuk E.: Untersuchungen des Abbrandverhaltens von Kontaktwerkstoffen für Niederspannungs-Leistungschalter. Metall,1986, H. 4, s. 373-377.
 76. Walczuk E.: Testing methods of statical welding of contact  materials. Proceedings of the International  Conference on Electrical Contacts, Electromechanical Components and their Applications /IC-CEMA/, Nagoia 1986, 8. 137-146.
 77. Walczuk E.: Der Einfluss der Abmessung von Kontaktauflagen auf das Abbrandverhalten in Nieder-spannungs-Leistungs. etz Archiv, 1986, H. 8, s. 285-291.
 78. Walczuk E., Błaszczyk H.: Dynamic voltage-current characteristics of short arc at higher currents. 13th Intern. Conference on Electrical Contacts, Lausanne 1986, s. 170-175.
 79. Walczuk E., Stolarz S., Wojtasik K.: Exparimental Study of Ag-W-Re Composite Materials Under High Current Conditions. 32nd IEEE Holm Conference on Electric Contacts, 1986, Boston, s. 77-83.
 80. Glaba M., Walczuk E.: Recorder with optical fiber converter to measure displacement /RFCO/ in the electrical switches. Wyd. The International Society for Optical Engineering SPIE Volume, Washington 1986, s. 128-132.
 81. Walczuk E., Stolarz E., Wojtasik K.: Experimental Study of Ag-W-Re Composite Materials under High Current Conditions. IEEE Transactions, Vol.CHMT-10, No.2, June 1987, s.283-289.
 82. Wojtasik K., Stolarz S., Walczuk E.: Wlijanie primesej renja na struktury i svojstva materiałow wolfram-medź. The 7th International Powder Conference in CSSR. 1987,s. 37-46
 83. Walczuk E.: Vergleichbarkeit von Versuchsergebnissen aus Abbranduntersuchungen mit Kontakt-werkstoffen der Energietechnik. Teil I: Untersuchunge, Einflussgrössen, Zusammenhänge und Interpretation der Ergebnisse. Etz Archiv, 8d. 9 1987, H. 10, s. 333-338.
 84. Walczuk E.: Vergeichbarkeit von Versuchsergebnissen aus Abbranduntersuchungen mit Kontakt-werkstoffen der Energietechnik. Teil II: Matheraatische und physikalische Korrelation. etz Archiv, Bd. 9, 1987, H. 11, s. 365-370.
 85. Walczuk E., Stolarz S., Wojtasik K.: Properties of a new contact material AgWRe. VI. Międz. Konf. KONTAKTRONIKA, Bydgoszcz 1988, s. 174-184.
 86. Walczuk E.: Arc erosion of silver based contacts materials in AC test conditions. 14th Intern. Conference on Electric Contacts. Paris 1988, s. 381-385.
 87. Wojtasik K., Stolarz S., Walczuk E.: Badania struktury i własności materiałów wolfram-miedź-ren. VII Konferencja Metalurgii Proszków w Polsce. Kraków 1988, tom III, s. 63-72
 88. Wojtasik K., Stolarz S., Walczuk E.: Nowy materiał stykowy srebro-wolfram-ren. Metalurgia Proszków, 1988, tom 21, nr 2, s. 74-79.
 89. Tarczynski W., Walczuk E., Pospiszyl Z.: Designing a drive of a miniature circuit-breaker with a computer aid. Intern. Conf. on Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and their Applications /IC-ECAATA/ Xian 1989, s. 338-344.
 90. Walczuk E.: Investigation of arc erosion in the contact bridge systems in DC conditions. Intern. Conf. on Electrical Contacts and Electromechanical Components /IC-ECEMC/, Pekin 1989, s. 163-186.
 91. Walczuk E., Boczkowski  D., Höft H.: Controlled by a microcomputer investigations of breaking of the alternate current with an electromechanical relay. 6 Międz. Symp. Switching Arc Phenomena, Łódź 1989, s. 304-308.
 92. Höft H., Buchholz T., Brauer J., Walczuk E., Swaton G.: The use of the Pinch-effect for the self-breaking of the current. 5 Międz. Symp. Switching Arc Phenomena, Łódź 1989,    s. 268-271.
 93. Walczuk E., Boczkowski D.: Computer controlled testing and evaluation of welding contact materials. 36th IEEE Holm Conference with 5th International Conference on Electrical Contacts. Montreal, 1990, s. 143-150.
 94. Walczuk E.: Phenomena on contacts and microarc. 6 Międz. Symp Switching Arc Phenomena. Łódź, 1989, cz.ll, 1991, s.105-109.
 95. Walczuk  E.  Pastusiak  P.:  Computer simulation  of short-circuit current limitation in low voltage power networks by means of a.c. circuit breakers. Proc.  5th  Intern. Symposium on Short-Circuit Current in  Power Systems. Warszawa. 1992,          s. 4.10.1-6.
 96. Walczuk E.: Arc Erosion of High Current Contacts in the Aspect of the CAD of Switching Deyices. Proc. 38th IEEE Holm Conference, Philadephia, 1992, s.1-16     (ref. związany z nagrodą Holma).
 97. Walczuk E., Boczkowski D.: Computer controlled system for testing of electrical high current contacts.  Proc. 7th  International Symposium on System-Modelling-Control. Zakopane, 1993, s. 268-273.
 98. Borkowski P., Walczuk E.: AC contactors with DC driving magnet and electronic systems. 2nd IC-ECAAA, Xian, 25-29 maja 1993, s.186-190.
 99. Glaba M., Walczuk E.: Dynamics of contact erosion in electromagnetic contactors. Proc. 7th International Symposium on Switching Arc Phenomena. Łódź, 1993, s.356-363.
 100. Walczuk E., Blaszczyk H., Boczkowski D.: Computer-aided investigations of arc erosion characteristics and contact resistance. Proc. 7th Intern. Symposium on Switching Arc Phenomena, Łódź, 1993, s.274-280.
 101. Walczuk E., Borkowski P.: Computer controlled systems for measurement of mechanical parameters of a.c. contactors. Proc. Annual Conference Prague 1993. Praga, 1993, s.190-194.
 102. Walczuk E.: Test methods to evaluate the arc erosion behaviors of contact materials. Proc. 7th International Conference on Switching Arc Phenomena, Łódź, 1993, Part II Postconference Materials, 1994, s.90-99.
 103. Walczuk E.:  Phenomena on contacts.  Microarc. Proc.  7th  Intern. Symposium on Switching Arc Phenomena. Łódź, 1993, Part II: Postconference Materials, 1994, s.100-103
 104. Tarczyński W., Walczuk E., Pospiszyl Z., Hejman T.: Dobór termobimetali do wyłączników   instalacyjnych. Mater. Konf. 1. Krajowe Sympodium "Komputerowe Systemy  Wspomagania Prac Inżynierskich", Radom, 1994, s. 215-220.
 105. Borkowski P., Walczuk E.: Impulsowy układ zasilający napęd styczników prądu przemiennego dla potrzeb współczesnej automatyki. I Konferencja GRANTY-AUTOMATYKA 1995, 27-29 czerwiec 1995, s.79-88.
 106. Walczuk E., Borkowski P.: Komputerowa baza danych dla projektowania CAD układów zestykowych łączników niskonapięciowych. I Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 1996, 15-17 kwiecień 1996, Poznań/Kiekrz, s.193-197.
 107. Boczkowski D., Walczuk E.: Komputerowy system wielokanałowej rejestracji przebiegów w zautomatyzowanych obiektach badawczych. Mat. I Konferencja "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice", Poznań, 1996, s.1-6.
 108. Walczuk E., Boczkowski D.: Computer Controlled Investigations of Dynamic Welding Behavior of Contact Materials. Proc. 42nd IEEE Holm Conference and 18th International Conference on Electric Contacts. Chicago, 1996, s. 11 -16.
 109. Walczuk E., Boczkowski D., Kaliszuk K.: lnvestigations of welding behaviour of contacts for  rheostatic controlled   used   in   tram-cars.   Proc.  3rd International Conference on Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and their Applications. Xian, 1997, s.284-291
 110. Borkowski P., Walczuk E.: Introduction to computer simulation of thermal influence of electric arc on contacts during breaking of high currents. 3rd IC-ECAAA, Xian, 19-22 maja 1997, s.206-211.
 111. Walczuk E., Boczkowski D., Blaszczyk H.: Computer controlled investigations of arc erosion bevavior and contact resistance of W-Ag50 contacts. Proc. 8th Intern. Conference on Switching Arc Phenomena with Int. Symp. on Electrical Technologies for Environmental Protection, Łódź, 1997, s. 208-216
 112. Borkowski P., Walczuk E.: Review of models of thermal influence of electrical arc on contact at breaking of current in air. 8th International Conference SAP&ETEP, Łódź, 3-6 wrzesień 1997, s.230-236.
 113. Borkowski P., Walczuk E., Wysocki T.: Komputerowy program zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do badañ erozji i rezystancji styków. III Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 1998, 20-22 kwiecień 1998, Poznań/Kiekrz, s.217-222.
 114. Walczuk E., Boczkowski D., Holi K.: Komputerem wspomagane badania łączników instalacyjnych. III. Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 20-22.IV.1998, s. 213-216.
 115. Walczuk E., Boczkowski D., Holi K., Bziawa K., Kaliszuk K.: Computer-controlled investigations of the static welding of silver-tin oxide Contacts. 19th Intern. Conference on Electric Contacts Phenomena. Norymbergia, 14-18. Sept. 1998, s. 311-316.
 116. Walczuk E., Boczkowski D., Wojcik-Grzybek D.: An Investigations into The Fetting Behavior of Gold Plashed Palladium-Nickel Plating Systems. 45th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. Pittsburh, Oct. 3-7, 1999, s. 186-192.
 117. Borkowski P., Walczuk E.: Komputerowy pomiar temperatury styków nagrzewanych łukiem przy wyłączaniu prądu. V Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 2000, 20-22 kwiecień 2000, Poznań/Kiekrz, s.411-417.
 118. Walczuk E., Boczkowski D.: Skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do badań sczepiania zestyków elektrycznych. V Konf. Nauk.-Techn. “Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice, Polyana-Kiekry, 10-12.IV.2000, s. 411+414.
 119. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K.: Effect of composition and microstructure on the arc erosion and contact resistance for tungsten-silver composite materials at high currents. 20th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2000, Stockholm, 19-23 czerwiec 2000, s.259-266.
 120. Kaliszuk K., Frydman K., Walczuk E., Borkowski P., Jakubowski J.: Arc erosion phenomena in tungsten - silver composite contact materials. 20th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2000, Stockholm, 19-23 czerwiec 2000, s.281-289.
 121. Boczkowski D., Walczuk E.: Komputerowy system pomiarowo-kontrolny do badań sczepiania dynamicznego zestyków elektrycznych. IV Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 23-25.04.2001, s. 323-324.
 122. Walczuk E., Lewandowski B.: Arcing Contacts system of high-voltage disconnectors. 9th Intern. Conference on Switching Arc Phenomena joint with Polish Grant Session on Switchgear and Arc Technology. Łódź, 17-20.IX.2001, s. 37-41.
 123. Walczuk E., Lewandowski B.: Commutation contact system with vacuum arc chamber of high-voltage earthing switches. 9th  Intern. Conference on Switching Arc Phenomena joint with Pilish Grant Session on Switchgear and Arc Technology. Łódź, 17-20.IX.2001, s. 37-41.
 124. Kaliszuk K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: SEM study of W-Ag contact tips after electric arc testing. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.209-212.
 125. Borkowski P., Walczuk E.: Thermal Models of Short Arc between High Current Contacts. 47th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, Montreal, 10-12 September 2001, pp.259-264.
 126. Wehr A., Walczuk E., Najdeker E.: The investigations of Fetting behavior of Galg flashed palladium-nickel plating systems. 9th Intern. Conference on Switching Arc Phenomena joint with Polish Grant Session on Switchgear and Arc Technology. Łódź, 17-20.IX.2001, s. 298.
 127. Walczuk E., Kaliszuk K., Borkowski P.: Investigations of arc erosion mechanism and electrical properties of tungsten-silver composite materials. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s. 300-301.
 128. Walczuk E., Kaliszuk K., Boczkowski D.: Models of physical mechanisms and methods for experimental checking of welding of contacts made of Ag-Me and Ag-MeO type composite materials. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s.304.
 129. Bziawa K., Kaliszuk K., Walczuk E.: New method of Ag-SnO2 composite contact material manufacturing. Dependence between processes parameters and contact tips switching properties. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s. 305-306.
 130. Wocik-Grzybek D., Kaliszuk K., Walczuk E.: Investigations on manufacturing of Ag-SnO2 composite layer by detonation gun spray process. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s. 307-308
 131. Frydma K., Kaliszuk K., Walczuk E., Bojar Z.: Investigations of phisical and switching properties of Ag-WC composite contact materals. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s. 309.
 132. Walczuk E., Borkowski P.: Arc erosion of composite contact materials at high current. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, s. 325.
 133. Boczkowski D., Walczuk E.: Opracowanie skomputeryzowanego stanowiska pomiarowego do badań sczepiania dynamicznego zestyków elektrycznych. VII Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 23-24.04.2002, s. 745-747.
 134. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: SEM study of WC-Ag contact surface after arc testing. 21th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2002, Zurich, 9-12 wrzesień 2002, s.471-478.
 135. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Arc erosion and contact resistance of WC-Ag high-current contacts. 21th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2002, Zurich, 9-12 wrzesień 2002, s.479-485.
 136. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Erozja łukowa i rezystancja zestykowa silnoprądowych styków z kompozytów WC-Ag. Materiały elektroniczne T.30-2002 nr 4, Warszawa ITME 2002, s.5-21.
 137. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Badania SEM powierzchni styków z kompozytu WC-Ag po pracy z łukiem elektrycznym. Materiały elektroniczne T.30-2002 nr 4, Warszawa ITME 2002, s.55-76.
 138. Walczuk E., Boczkowski D., Misinski M..: Skomputeryzowane stanowisko probiercze do badań styków w stycznikach prądu stałego. VIII Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 7-9.04.2003, s. 745-747
 139. Walczuk E., Daszkiewicz T., Daszkiewicz R.: Obliczenie magnetyczne wyzwalacza wyłącznika instalacyjnego przy użyciu programu NSYS. IX Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 19-21.04.2004, s. 231-234.
 140. Walczuk E., Daszkiewicz R., Daszkiewicz T.: Program komputerowy do modelowania procesu łączeniowego w wyłącznikach instalacyjnych przy wyłączaniu zwarcia. IX Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 19-21.04.2004, s. 221-225
 141. Boczkowski D., Holik., Walczuk E.: Skomputeryzowane stanowisko probiercze do do badań zdolności łączeniowej łączników do obwodów oświetleniowych. IX Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 19-21.04.2004, s. 227-230.
 142. Walczuk E., Boczkowski D., Borkowski P.: Komputerowy system pomiaru drogi styków w stanowisku probierczym do badań modelowych erozji łukowej styków. IX Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 2004, 19-21 kwiecień 2004, Poznań/Kiekrz, s.251-253..
 143. Borkowski P., Walczuk E.: Temperature rise behind fixed polarity Ag-W contacts opening on an half cycle of high current and its relationship to contact erosion. Joint 22nd ICEC & 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts September 20-23, 2004 Seattle, Washington USA, s. 334-340.
 144. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Arc erosion tests and study of surface of Ag-WC contacts after arc switching operations. 22nd Int. Conf. on Electrical Contacts with 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts.  September 20-23, 2004 Seattle, Washington USA, s. 75-84.
 145. Walczuk E., Borkowski P., Boczkowski D., Wojcik-Grzybek D., Frydman K., Kaliszuk K., Bucholc W.: Arc erosion and contact resistance of Ag-Fe and Ag-Fe203 contacts  materials. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 123-128.
 146. Walczuk E., Daszkiewicz R., Daszkiewicz T.: An influence of dynamic action of a micro circuit breaker on short-circuit currents limiting. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 3-10.
 147. Borkowski P., Walczuk E.: Influence of contact diameter no arc erosion of the polarized contacts at high current conditions. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 111-115
 148. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K.: Erosion of polarised contacts made of composite materials in high current range. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 317 (komunikat).
 149. Walczuk E., Boczkowski D., Kaliszuk K.: Welding of contacts made of Ag-Me and Ag-MeO type composite materials. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 316 (komunikat)
 150. Frydman K., Kaliszuk K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Investigation of properties of contact tips made of Ag-WC composite materials. 10thInternational Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s. 318-319  (komunikat).
 151. Wojcik-Grzybek D., Kaliszuk K., Frydman K., Zasada D., Walczuk E., Borkowski P.: Ag-Fe and Ag-Fe2O3 – the new ecological composite materials for low-voltage contactors. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s.320-321(komunikat).
 152. Frydman K., Kaliszuk K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., A. Grodziński: WC-Ag composite contact tips for vacuum chamber contactors. 10th International Conference (SAP 2005), Łódź, 19-22 September 2005, s..367-368 (komunikat).
 153. Walczuk E., Borkowski P., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Migration of composite contact materials components at high current arcing. The 23rd ICEC, together with IS-EMD, 6-9 June 2006, Sendai, Japan, s. 143-149.
 154. Walczuk E., Borkowski P., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Hasegawa M.: Migration of composite contact materials components at high current arcing. IEICE Transactions on Electronics, VOL.E90-C, No.7 July 2007, s.1377-1384.
 155. Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Walczuk E., Borkowski P.: Kompozytowe materiały stykowe Ag-WC. Inżynieria Materiałowa. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Nr 5 (159), Rok XXVIII wrzesień-październik 2007, s.850-856.
 156. Walczuk E., Borkowski P., Wojcik-Grzybek D., Frydman K: Electrical properties of Ag-Fe and Ag-Fe2O3 composite contact materials for low voltage switchgear. Proc. of the 24th ICEC 2008, 9-12 czerwiec, Saint-Malo, Francja, s.48-54.
 157. Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Borkowski P., Walczuk E, Zasada D.: Właściwości fizyczne i łączeniowe kompozytów stykowych Ag–WC–C i Ag–W–C. Inżynieria Materiałowa. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Nr 1 (167), Rok XXX, styczeń-luty 2009, s.32-39, PL ISSN 0208-6247 indeks 36156.
 158. Walczuk E., Borkowski P., Księżarek S., Missol W., Rdzawski Z., Durst K.: Evaluation of basic electrical parameters of silver-based contact materials of different chemical composition and manufacturing technology. Joint 25th ICEC & 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts October 4-7, 2010, Charleston, USA, s. 134-141.
 159. Borkowski P., Walczuk E., Wojcik-Grzybek D., Frydman K., Zasada D.: Electrical properties of Ag-C contact materials containing different allotropes of carbon. Joint 25th ICEC & 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts October 4-7, 2010, Charleston, USA, s. 167-175.
 160. Borkowski P., Walczuk E.: Computerized measurement stands for testing static and dynamic electrical contact welding. Journal of the International Measurement Confederation MESUREMENT, Elsevier 2011, Vol.44/9, s.1618-1627.
 161. Księżarek S., Woch M., Kołacz D., Kamińska M., Borkowski P., Walczuk E.: Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3composites. 26th International Conference on Electrical Contacts and the 4th International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts on May 14-17, 2012, Beijing China, s. 186-193.
 162. Borkowski P., Walczuk E.: Test stand for testing contacts of switches in a fixed household electrical installations. 26th International Conference on Electrical Contacts and the 4th International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts on May 14-17, 2012, Beijing China, s. 165-170
 163. Borkowski P., Walczuk E., Frydman K., Wójcik-Grzybek D.: Switching properties of contacts made of silver-tungsten and silver-tungsten-rhenium composite materials. 59th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 22 – 25 September 2013, Newport, Rhode Island, USA, s. 197-206
 164. Borkowski P., Walczuk E., Frydman K., Wójcik-Grzybek D.: The aging of the power contacts caused by switching current. 27th International Conference on Electrical Contacts, June 22 – 26, 2014, Dresden, Germany, pp.207-214
 165. Księżarek S., Woch M., Kołacz D., Kamińska M., Borkowski P., Walczuk E.: Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3composites. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, Issue 2, 2014, s. 501-508.

Publikacje na nośnikach elektronicznych:

 1. Borkowski P., Walczuk E., Szelągowski D., Bucki S.: Komputerowa baza danych łączników elektrycznych. Instytut Aparatów Elektrycznych, Politechnika Łódzka, 2000. Dostępna w World Wide Web: http://www.iae.p.lodz.pl pod nazwą „Baza łączników elektrycznych.

Podręczniki akademickie:

 1. Dzierzbicki S., Walczuk E.:  „Wyłączniki ograniczające prądu przemiennego”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976 (stron 127).
 2. Дзежбицки С., Вальчук Е.: Токоограничивающие выключатели переменного тока. Перевод с польского В. Б. Гурвича. Ленинрад, ЭНЕРГОИЗДАТ, Ленинградское отделение 1982. Przekład i wydanie rosyjskie poz. 1 (stron 116)

 

 Data publikacji 2014-10-03 11:13:46