Strona główna > Kadra > Eugeniusz Walczuk > CV


 CV

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Walczuk

 

1.  Dane podstawowe

Eugeniusz Walczuk, urodzony w Pińsku (Polesie) w 1934 r., ukończył studia w Politechnice Łódzkiej  w 1957 r. Bezpośrednio  po  studiach został   zatrudniony w Politechnice  Łódzkiej (d. Katedrze Aparatów Elektrycznych) kolejno na stanowiskach: inżyniera pomiarowego (1957-62), st.  asystenta (1962-68), adiunkta (1968-72), adiunkta hab.(1972-74), docenta (1974-90), profesora nadzw.  (1990-98), profesora zw. (1998-2007). W okresie 1994-99 był profesorem  konsultantem w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Uzyskane stopnie naukowe: doktor n.t. (1968), dr habil. (1972) i tytuł profesora (1991). Staże naukowe zagraniczne: Technische Universität w Braunschweig (stypendium DAAD). Staże przemysłowe w firmach zagranicznych: Sprecher und Schuh oraz Landis & Gyr w Szwajcarii, Klöckner Moeller w Bonn, Stotz Kontakt w Haidelbergu, Doduco i Degussa W Niemczech, Rade Končar w Jugosławii (firmy aparatowe i stykowe).

2.  Działalność naukowa

Prof. dr hab. E. Walczuk jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji, współautorem 4 książek i monografii  w tym 3 wydanych za granicą („Elektrische Kontakte und ihre Werkstoffe”, „Elektrische Kontakte”, „Tokoogranicivajuscie vyključateli peremennogo toka”), 16 uzyskanych patentów w tym 8 wdrożonych w przemyśle. Brał udział w 55 międzynarodowych konferencjach (min. w Chinach, Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, USA) oraz 20 krajowych, 8-krotnie przewodniczył sesji w międzynarodowych konferencjach.

Prof. E. Walczuk był kierownikiem lub wykonawcą 22 projektów badawczych, rozwojowych i celowych finansowanych przez KBN i KNiSW. Jego uprawianą tematyką naukową jest teoria, konstrukcja i badania łączników elektrycznych i ich elementów. Szczególne zainteresowania koncentrują się wokół zjawisk fizycznych w zestykach i ich współzależnością z technologią wykonywania styków i materiałów stykowych.

Za znaczący wkład do teorii i technologii styków otrzymał prestiżową amerykańską nagrodę naukową  IEEE  „The Ragnar Holm Scientific Achievement Adward” (1992).

Uczestniczył jako członek w pracach Sekcji Elektrotechniki (T10) Komitetu Badań Naukowych w 3 konkursach (2003-04). Recenzował łącznie kilkanaście wniosków projektów badawczych i celowych KBN. Był recenzentem 6 prac wydawniczych (książek i artykułów).

Jako wyróżniającą należy określić współpracę prof. dr hab. E. Walczuka z przemysłem elektrotechnicznym: ponad 90 opracowań i sprawozdań z badań łączników i materiałów stykowych, z których 20 zostało wdrożonych do produkcji. Jest współautorem, min.: opracowania technologii wykonywania materiałów stykowych kompozytowych typu Ag-Ni, W-Ag, W-Cu, współautorem konstrukcji styczników typu S.C., styczników typu SM3 i SM4 (patent), wyłączników typu WIS, rozłączników zatablicowych typu LO, łącznika instalacyjnego typu GALA 16 A, 250 V o podwyższonej zdolności łączeniowej, odpornego na sczepianie systemu zestykowego do rozruszników tramwajowych (nagroda NOT II stopnia w konkursie „Mistrz Techniki”), uziemnika wysokonapięciowego wnętrzowego szybkiego typu U 17,5 kV (patent), zestyku komutacyjnego odłącznika wysokonapięciowego typu SGF 245 kV dla firmy ABB Zwar (obecnie HAPAM Poland Sp. z o.o.) (3 patenty), systemu komutacyjnego VCS z komorą próżniową uziemnika typu TEC zespolonego z odłącznikiem typu SGF zapewniającego łączenie indukowanych prądów w klasie B dla firmy ABB Zwar (obecnie HAPAM Poland Sp. z o.o.) (3 patenty).

3.  Działalność dydaktyczna oraz kształcenie młodej kadry

Działalność dydaktyczna prof. dr hab. E. Walczuk dotyczyła głównie kierunku „Elektrotechnika”, w tym specjalizacji Aparaty elektryczne, Elektromechaniczne elementy automatyki i Informatyka stosowana, a również kierunku „Automatyka i robotyka”. Na tych kierunkach prowadził On wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projektowanie i  seminarium dyplomowe) z zakresu głównie aparatów elektrycznych niskiego napięcia, aparatury sterowniczej i zabezpieczeniowej, czujników światłowodowych, przetworników elektromechanicznych. Przez cały okres pracy na Politechnice Łódzkiej brał czynny udział w rozbudowie  i  unowocześnieniu  laboratoriów  dydaktycznych.  W ostatnim   roku   opracował  i uruchomił nowe laboratorium z aparatury sterowniczej i zabezpieczeniowej, zawierające skomputeryzowane stanowiska pomiarowe i sterowniki programowalne. Współautor podręcznika akademickiego ”Wyłączniki ograniczające prądu przemiennego” (również przekład na rosyjski – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zorganizował i kierował cieszącym się dużym powodzeniem  Studium Podyplomowym dla inżynierów nt. „Zastosowanie i użytkowanie aparatów elektrycznych” (powtarzane 6-krotnie, łącznie ukończyło 153 inżynierów).  Zorganizował, kierował i prowadził zajęcia na Studium typu College w Politechnice Łódzkiej. W okresie całej pracy w Politechnice Łódzkiej wypromował ponad 154 dyplomantów na studiach magisterskich i inżynierskich, z których 9 było nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach na najlepszą pracę dyplomową przez SEP w tym 3 w konkursach ogólnokrajowych.

W zakresie kształcenia młodych kadr  naukowych  prof.  dr  hab.  E. Walczuk  wypromował 2 doktorantów.  Był  recenzentem  w  9  przewodach  doktorskich i  2 habilitacyjnych.  Recenzował 3 wnioski  na profesora tytularnego, nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Działalność dydaktyczna prof. dr hab. E. Walczuk dotyczyła głównie kierunku „Elektrotechnika”, w tym specjalizacji Aparaty elektryczne, Elektromechaniczne elementy automatyki i Informatyka stosowana, a również kierunku „Automatyka i robotyka”. Na tych kierunkach prowadził On wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projektowanie i seminarium dyplomowe) z zakresu głównie aparatów elektrycznych niskiego napięcia, aparatury sterowniczej i zabezpieczeniowej, czujników światłowodowych, przetworników elektromechanicznych. Przez cały okres pracy na Politechnice Łódzkiej brał czynny udział w rozbudowie  i  unowocześnieniu  laboratoriów  dydaktycznych.  W ostatnim   roku   opracował  i uruchomił nowe laboratorium z aparatury sterowniczej i zabezpieczeniowej, zawierające skomputeryzowane stanowiska pomiarowe i sterowniki programowalne. Współautor podręcznika akademickiego ”Wyłączniki ograniczające prądu przemiennego” (również przekład na rosyjski – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zorganizował i kierował cieszącym się dużym powodzeniem  Studium Podyplomowym dla inżynierów nt. „Zastosowanie i użytkowanie aparatów elektrycznych” (powtarzane 6-krotnie, łącznie ukończyło 153 inżynierów).  Zorganizował, kierował i prowadził zajęcia na Studium typu College w Politechnice Łódzkiej. W okresie całej pracy w Politechnice Łódzkiej wypromował ponad 154 dyplomantów na studiach magisterskich i inżynierskich, z których 9 było nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach na najlepszą pracę dyplomową przez SEP w tym 3 w konkursach ogólnokrajowych.

W zakresie kształcenia młodych kadr  naukowych  prof.  dr  hab.  E. Walczuk  wypromował 2 doktorantów.  Był  recenzentem  2 prac habilitacyjnych i 10 prac doktorskich.  Recenzował 3 wnioski na profesora tytularnego, nadzwyczajnego i zwyczajnego.

4.  Działalność organizacyjna i społeczna

Prof. dr hab. E. Walczuk pełnił różne funkcje organizacyjne na Uczelni. W latach 1970-79 był Zastępcą Kierownika a później Kierownikiem Zespołu Aparatów Elektrycznych w Instytucie Transformatorów, Maszyn  i  Aparatów  Elektrycznych  (1980),  Zastępcą  Dyr.  Instytutu  ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem (1983-85),  Pełnomocnikiem Dziekana ds. studenckich praktyk robotniczych (1986-90), Seniorem budowy gmachu elektrycznego (1983-86), Pełnomocnikiem Rektora PŁ w Komisji „Image” International Union of Technical  Associations  and  Organizations w Paryżu (1992-94), członek Wydziałowej Komisji ds.Nagród i Odznaczeń (od 2000), przedstawiciel WEIiA w Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej (od 2004). Czynnie uczestniczył jak Sekretarz Naukowy  w organizowaniu przez Instytut Aparatów Elektrycznych międzynarodowych konferencji „Switching Arc Phenomena”  (1973, 2001 i 2005), konferencji naukowo-technicznej  KONTAKTRONIKA  organizowanej  przez  Oddział  Bydgoski  SEP i ATR w Bydgoszczy (1985 i 1988). Jest współrealizatorem studiów zaocznych z Informatyki w Rawie Mazowieckiej, uruchomionych przez Wydział Elektrotechniki i Elektroniki PŁ  (2003).

Prof. dr hab. E Walczuk jest członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń i zespołów doradczych: senior member IEEE (od 1994), członek Advisory Group  for ICEC (od 1980), członek The New York Academy of Sciences oraz SPIE.

Działalność w różnych organizacjach i stowarzyszeniach: członek zarządu Sekcji Przemysłowej SEP Oddziału Łódzkiego (1960-63), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła SEP PŁ (1974-2014 –11 kadencji, 38 lat działalności), recenzent przy ZG SEP wniosków o przyznanie specjalności zawodowej inżynierów (1983-97), rzeczoznawca w Izbie Rzeczoznawców SEP (od 1966), członek Oddziału Łódzkiego PTETiS, Polskiego Komitetu Optoelektroniki, Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Członek Sekcji Wielkich Mocy w Komitecie Elektrotechniki PAN (od 1994), kwalifikowany kandydat na auditora PCBC, przedstawiciel IAE PŁ w Klubie POLLAB (od 1993), redaktor konsultant  American Biographical Institute.

5. Posiadane ordery, odznaczenia państwowe, odznaki honorowe i inne nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Złota Odznaka Honorowa SEP (1994), Złota Odznaka Honorowa NOT (1998), laureat  „The Ragnar  Holm Scientific Achievement Award” amerykańskiego stowarzyszenia IEEE (Philadelphia 1992),   6 medali jubileuszowych (XXXV-lecia PŁ, 5th Switching Arc Phenomena, XL-lecia PŁ, 50-lecia PŁ,  50-lecia Fabryki Aparatów Elektrycznych FAEL w Ząbkowicach Śląskich i 60-lecia PŁ), medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” (2005), medalu  SEP inż. Kazimierza Szpotańskiego (2002), medalu SEP im. Janusza Groszkowskiego (2004), medal SEP im. profesora Stanisława Fryzego (2006), 5 nagród II  i III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 31 nagród Rektora PŁ, nagroda I stopnia w konkursie Oddziału Łódzkiego PTETiS, nagroda NOT II stopnia w konkursie „Mistrz Techniki - Warszawa 1998”, dyplom uznania ZG SEP za opiekę nad najlepszą pracą dyplomową elektryczną w konkursie im. inż. K. Drewnowskiego (2006).

6. Zainteresowania i pasje pozazawodowe

Od 2003 roku prowadzi działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej miasta Rawa Mazowiecka w dziedzinie rozsławienia i upamiętnienia historii i  dziedzictwa kulturowego Rawy Mazowieckiej. Był inicjatorem i głównym realizatorem sesji popularnonaukowej nt. historii oświaty szkolnictwa na Ziemi Rawskiej i redaktorem książki monograficznej „Siedem wieków szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej”, dwa wydania (2007, 2010), biuletynu „Rawskie Pokolenia” (2011). Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. m. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.

Za swoja działalność społeczna w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz Rawy Mazowieckiej został uhonorowany tytułami: „Dobry Człowiek” przyznany przez Starostę Powiatu Rawa Mazowiecka (2007) oraz „Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecki” (2008). Jest Laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza za odkrywanie i przybliżanie Polsce i Światu osoby i i dzieła Jana Chryzostoma Paska, nadany przez Kapitułę Związku Literatów Polskich (2011). W plebiscycie „Nasz Człowiek 25-lecia, zorganizowanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego its Wiadomości Rawskie zajął w Rawie Mazowieckiej 3 miejsce (2014).

 

Łódź, 2014Data publikacji 2014-10-08 14:29:29